P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

R O Ž E V I N A
Z G O D O V I N E
Roževina zgodovine | 26. mednarodni festival Mesto žensk
8. 10. 2020 – 30. 10. 2020

Vabljeni na odprtje razstave v četrtek, 8. 10., ob 19. uri!

___________

8. 10., 19.00–23.00: Odprtje razstave z vodstvom in performansoma

9. 10., 18.00–21.00: Diskurzivni salon

10. 10., 17.00–19.00: Predstavitev študentske raziskave in zbornika Roževina zgodovine

___________

Projekt Roževina zgodovine vključuje razstavo, diskurzivni program, kulturno-umetnostno vzgojo in zbornik. Ponuja platformo za predstavitve in srečanja v okviru transdisciplinarnega raziskovanja zgodovinskih in družbenih vidikov kozmetike in ličenja kot materialne kulture. Roževina zgodovine, projekt, ki so ga razvijale različno organizirane posameznice* in skupine – umetnice, raziskovalke, umetnostne pedagoginje in študentke –, obravnava zgodovino z vidika kože, nohtov in las, ob tem pa zastavlja vprašanje: »Kaj uvidimo, ko družbo in zgodovino pogledamo skozi zgodovino kozmetike?«

Ob razodevanju presenetljivih povezav med različnimi gospodarskimi sektorji (kemična, avtomobilska in filmska industrija), delovnimi režimi (storitve, obenem pa prisilno in migrantsko delo, kot tudi lepotno delo), mobilnostjo, modernostjo in identitetnim nasiljem ter načinov, kako se križajo v materialni kulturi kozmetike in vizualni kulturi, želi projekt Roževina zgodovine sprožiti nove razmisleke o sodobnih načinih subjektivacije in upravljanja družbe.

*Vključuje vse spole.

Razstavljajo: Dovilė Aleksaitė, Milijana Babić, Mareike Bernien in Kerstin Schroedinger, Kim Bode, Center za ženske študije na Fakulteti za humanistiko in družbene vede na Reki, Lea Culetto, Lenka Đorojević, Anna Ehrenstein, Jinran Ha, Johanna Käthe Michel, Selma Selman

Razstavo kurira Katja Kobolt.

___________

Razstavo (vizualni salon) spremlja diskurzivni salon s Suzo Husse, Ayşe Güleç, Katjo Kobolt (N*A*I*L*S hacks*facts*fictions), Milijano Babić, Ano Ajduković in Petjo Grafenauer, sodelujočimi v meddisciplinarnem študentskem raziskovalnem projektu (Jernejo Erhatič, Rebeko Hvala, Jakom Juhantom, Petro Lapajne, Ano Obid, Zdenko Pandžić, Nejo Rakušček, Lucijo Šerak, Izo Štrumbelj Oblak), sodelujočimi pri zborniku (Brigito Miloš, Svetlano Slapšak) in razstavljajočimi umetnicami.

Razstavo spremlja tudi umetnostno-izobraževalni salon s Kim Bode, Anno Ehrenstein, Johanno Käthe Michel, Katjo Kobolt (N*A*I*L*S hacks*facts*fictions), Leo Culetto, Neveno Aleksovski, Saro Fabjan, Teo Hvala in Saro Šabec.

___________

ODPRTJE RAZSTAVE

Suza Husse, članica sodelovalne platforme N*A*I*L*S hacks*facts*fictions, bo moderirala ogled razstave Roževina zgodovine v slogu pogovora v salonu za nego nohtov.

Ob 20.00 sledi performativno branje Jinran Ha in Johanne Käthe Michel.

Jinran Ha in Johanna Käthe Michel: Pogovori predmetov/Komische Fragmente

Performativno branje

Umetnici bosta obiskovalke* povabili, da zavzamejo vlogo predmetov in naglas berejo scenarij Pogovorov predmetov/Komische Fragmente. S skeniranjem etikete lika (predmeta) bodo prenesle njegov scenarij na svoj telefon, nato pa igrale vloge, ki predstavljajo ali govorijo o različnih biopolitičnih in družbenih pozicijah. Tako bodo telesa, ki izhajajo iz raznolikih okolij, med participativnim performativnim branjem izkusila zamenjavo pozicij.

POVEZAVA DO PROGRAMA FESTIVALA MESTO ŽENSK

___________

Umetniško vodstvo projekta: Katja Kobolt (N*A*I*L*S hacks*facts*fictions), Teja Reba, Arpad Sölter, Urban Šrimpf, Katja Bradač in Petja Grafenauer; svetovanje pri oblikovanju razstave: Lenka Đorojević; produkcija in koordinacija: Eva Prodan; organizacija: Mesto žensk, v okviru evropskega projekta BE PART, ki ga sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa. Partnerji: Mesto žensk, Goethe-Institut Ljubljana, District Berlin, Galerija Škuc, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani; podpora: Evropski socialni sklad (zbornik Roževina zgodovine), Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad (študentski raziskovalni projekt ŠIPK – »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2019/2020«), Ministrstvo za javno upravo, Mestna občina Ljubljana, Goethe-Institut Ljubljana.

 

Corneous Stories | 26th International Festival City of Women
8. 10. 2020 – 30. 10. 2020
upcoming

 

You are kindly invited to the opening of the exhibition on Thursday 8 October at 7 pm!

___________

8. 10., 7 pm–11 pm: Exhibition opening with exhibition viewing and performance

9. 10., 6 pm–9 pm: Diskurzivni salon

10. 10., 5 pm–7 pm: Presentation of the Corneous Stories student research project and publication

___________

The Corneous Stories project includes an exhibition, discursive programme, art education and a publication. It offers a platform for presentations and encounters within the transdisciplinary research of historical and societal perspectives on the material culture of cosmetics. Developed by differently organized individuals and groups – artists, researchers, art educators and students –, Corneous Stories look at history through the skin, nails and hair, asking “What do we see if we look at history and society through cosmetics and the labour of beauty?”

Revealing surprising links between different sectors of the economy (chemical, car and film industry), work regimes (service, but also forced- and migrant labour, as well as beauty labour), mobility, modernity and identity violence and how they intersect in the material culture of cosmetics and visual culture, Corneous Stories want to trigger reconsiderations of the ways of contemporary subjectivation and governance.

Exhibiting: Dovilė Aleksaitė, Milijana Babić, Mareike Bernien and Kerstin Schroedinger, Kim Bode, Centre for Women’s Studies at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka, Lea Culetto, Lenka Đorojević, Anna Ehrenstein, Jinran Ha, Johanna Käthe Michel, Selma Selman

Curated by Katja Kobolt.

___________

The exhibition (visual parlour) features the discursive parlour with Suza Husse, Ayşe Güleç, Katja Kobolt (N*A*I*L*S hacks*facts*fictions), Milijana Babić and Ana Ajduković, Petja Grafenauer with the participants of the crossdisciplinary student research project (Jerneja Erhatič, Rebeka Hvala, Jaka Juhant, Petra Lapajne, Ana Obid, Zdenka Pandžić, Neja Rakušček, Lucija Šerak, Iza Štrumbelj Oblak) publication authors (Brigita Miloš, Svetlana Slapšak) and the exhibiting artists.

The exibition also features the art education parlour with Kim Bode, Anna Ehrenstein, Johanna Käthe Michel and Katja Kobolt (N*A*I*L*S hacks*facts*fictions), Lea Culetto, Nevena Aleksovski, Sara Fabjan, Tea Hvala and Sara Šabec.

___________

EXHIBITION OPENING

Suza Husse, a member of the N*A*I*L*S hacks*facts*fictions collaborative platform, is going to host a (nail) salon-style, walk-through conversation within the framework of the Corneous Stories exhibition. At 8 pm, a performative reading entitled Dialogue of the Objects Komische Fragmente will be conducted by Jinran Ha and Johanna Käthe Michel.

Jinran Ha and Johanna Käthe Michel: Dialogue of the Objects/Komische Fragmente

Performative reading

The artists will invite the audience to take on the role of the objects and read out the script of the Dialogue of the Objects Komische Fragmente. By scanning the name tag of a character (object), the visitors can download the script of the selected object onto their device and step into roles that represent or speak about various biopolitical and social positions. Thus, the bodies coming from diverse backgrounds will be experiencing an interchange of positions during this participatory performative reading.

LINK TO CITY OF WOMEN FESTIVAL PROGRAMME

___________

Artistic direction: Katja Kobolt (N*A*I*L*S hacks*facts*fictions), Teja Reba, Arpad Sölter, Urban Šrimpf, Katja Bradač and Petja Grafenauer; exhibition design advisor: Lenka Đorojević; production and coordination: Eva Prodan; organized by: City of Women, in the framework of European project BE PART, supported by the Creative Europe Programme. Partners: City of Women, Goethe-Institut Ljubljana, District Berlin, Škuc Gallery, Academy of Fine Arts and Design – University of Ljubljana. Supported by: European Social Fund (Corneous Stories publication), Ministry of Culture, Ministry of Education, Science and Sport – Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund (ŠIPK student research project “Project Work with the Non-Economic and Non-Profit Sector – Students Innovative Projects for the Benefit of Society 2019/2020”), Ministry of Public Administration, City of Ljubljana, Goethe-Institut Ljubljana.