P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Program kulturne vzgoje Društva ŠKUC je brezplačen in vsebinsko raznolik, s tem dosegamo široko dostopnost in mladostnikom privlačen program. Spoznavanje raznolikih vsebin in kulturne produkcije mladim omogoča razumevanje sodobne umetnosti in kulture, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, osebnostno rast in splošno kulturno razgledanost.

Hkrati pa vzgajamo prihodnje generacije v takšne, ki bodo znale ceniti kulturo in kulturno izročilo raznolikosti, strpnosti in solidarnosti, ter sposobnost kritično vrednotiti in presojati svoje okolje.

Ustvarjalno2 in Pokukajmo v svet umetnosti sta pedagoška programa pripravljena na podlagi razstav v Galeriji Škuc in namenjena otrokom in mladim. S projektom želimo nadaljevati ter ga še naprej razvijati in izpopolnjevati. Preko vodstev in praktičnih delavnic mladi in otroci spoznavajo sodobno umetniško produkcijo domačih in tujih avtorjev. Udeleženci se srečajo z vsebino razstave, mentorja predstavita razstavljena dela, opozorita na umetnikove koncepte, ideje in vsebine, ki jih je realiziral v lastnem mediju. Po pogovoru in vodstvu po razstavi sledi še kreativni del delavnice, kjer se formalno vselej navežemo na pričujočo razstavo. Vselej se poizkušamo navezati tudi na različne vsakdanje teme, ki nas obkrožajo in so del naše vsakdanjosti. Cilj našega dela je približati in predstaviti sodobno umetnost mladim in otrokom. Zato naš program pripravljamo v dialogu z mentorji, umetniki in profesorji, da bi lahko kar se da kvalitetno predstavili in posredovali nova znanja mladim. K sodelovanju pri zasnovi in izvajanju dejavnosti poleg že priznanih umetnikov povabimo tudi mlade, manj ali še ne-uveljavljene ustvarjalce. Na ta način v kulturno-vzgojne dejavnosti vključujemo metodo vrstniškega učenja, ki omogoča še celovitejše vključevanje potreb in interesov mladih udeležencev, na drugi strani pa omogoča mladim animatorjem pridobivanje novih pedagoških izkušenj. Eden izmed glavnih ciljev tega projekta je torej razbijanje hermetičnosti, ki obkroža sodobna umetniška dela, jih približati mladi populaciji ter tako ustvarjati pogoje za razvoj nove publike ter tudi ustvarjalcev in ustvarjalk, v prihodnosti.

Škucove packarije so namenjene našim najmlajšim obiskovalcem in njihovim staršem. Nadaljevati želimo z že začrtanimi smernicami pod vodstvom izkušenih mentorjev in ustvarjalcev, otrokom ponuditi brezplačne ustvarjalne delavnice in aktualne, kvalitetne gledališke predstave, kjer bodo lahko razvijali ustvarjalnost, domišljijo, radovednost, estetsko zaznavanje in bralne sposobnosti, spoznavali različne zvrsti umetnosti ter se tako izobraževali, pridobivali izkušnje, se socializirali ter zdravo in kreativno preživljali svoj prosti čas. Ob tem pa si nenehno prizadevamo omogočiti dostopnost našega program tudi tistim, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij ter tako spodbujati kulturno vključenost vseh otrok in mladih. Program Škucovih packarij poleg interaktivnih predstav vključuje naslednje sklope:

  • Pravljična druženja, kjer otroci spoznavajo avtorje, pisatelje, ilustratorje in animatorje njihovih najljubših knjig in predstav.
  • S Škucovimi packarijami po svetu, v tem sklopu spoznavamo in otrokom približamo druge dežele in njihove kulture preko igre.
  • Packo reciklira, mlade obiskovalce seznanjamo z različnimi načini ustvarjalnega recikliranja, ekološkega ozaveščanja in skrbi za okolje.

Škucove packarije predstavljajo kakovosten in celosten izobraževalno-kulturno-umetniški program ter tako nadgradnjo vzgojnim ustanovam, saj pomagajo pri otrokovem razvoju. Več let uspešno sodelujemo tudi z zavodom Janeza Levca in tako v program vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami.

Branje je povezovanje

Projekt Branje je povezovanje je nastal v želji po spodbujanju branja med mladimi in otroki ter želji vključevanja mladih z manj priložnostmi. Osredotočili smo se na spodbujanje bralne kulture s pomočjo sklopa dogodkov, namenjenega mladim in otrokom, saj menimo, da sta ti dve skupini na prehodu odraščanja, ko je pomembno kakšen odnos do knjig in branja bodo privzeli. Knjiga bo ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo v Sloveniji.

Knjiga je ključni element povezovanja različnih ljudi, s katerim želimo spodbuditi aktivno preživljanje časa mladih in promovirati bralno kulturo.

Projekt Branje je povezovanje je sestavljen iz petih sklopov, ki pa se vsi povezujejo med seboj in v ospredje postavljajo knjigo ter spodbujajo branje med različnimi populacijami. Sklopi se med seboj povezujejo in nadgrajujejo:

Bralni klub za mlade in Bralni kviz

V prvi vrsti se bomo osredotočili na mlade z manj priložnostmi, saj menimo, da so ravno oni tista skupina, ki je v obdobju odraščanja v ključnem trenutku ali bo bralno kulturo razvila in ohranila tudi kasneje v odrasli dobi ali ne. Mladim bomo z aktivnostmi poskušali privzgojiti bralne navade, jih spodbujali, da posegajo po knjigah in preživijo manj časa na socialnih omrežjih, hkrati pa jim bomo nudili prostor in aktivnosti, kjer bodo lahko preživljali svoj prosti čas ter spoznali nove ljudi ter na ta način zmanjšali občutek odtujenosti in osamljenosti, ki je pri mladih vedno pogostejši. V ta namen smo organizirali sklop dogodkov, ki  so mladim približali bralno kulturo iz različnih vidikov. Glavni fokus je na mesečnih srečanjih, kjer se z mladimi dobivamo in pogovarjamo o prebranih knjigah. Knjige, ki jih beremo obravnavajo  določeno družbeno tematiko, ki se posredno ali neposredno dotika mladih. Skozi pogovore o knjigah se tako pogovarjamo o različnih temah, o katerih je mladim morda težko govoriti. Mladi se tako preizkušajo  tudi v debatiranju in izražanju lastnega mnenja, hkrati pa se učijo sprejemanja drugačnega mnenja in širili obzorja skozi tovrstno odprtost. Ustvarili smo tudi varno okolje, kjer se mladi, ki ne izražajo svojih mnenj, ker so bodisi introvertirani ali nesamozavestni, počutili slišane in sprejete.

Nadgradnja bralnega kluba predstavlja bralni kviz, ki javen dogodek in se odvije 2x letno. Na njem sodelujejo prijavljeni mladi, ki se preizkušajo v poznavanju tuje in domače klasične in sodobne literature, pa tudi v razumevanju besedila, v iskanju rim, v dopolnjevanju zgodbe. Kviz poteka po vzoru TV kvizov, z aktivno moderatorko in dobro promocijo, tako da je pritegnil tudi široko paleto obiskovalcev – kot tak bo prvovrstni dogodek pri nas. Vsakič med tremi kandidati zmagovalca tudi nadgradimo.

Pravljična druženja malo drugače

Del našega projekta se nanaša na otroke z manj priložnostmi. Tukaj imamo v mislih različne skupine otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci, ki so se v Slovenijo priselili ali so se rodili staršem različnih narodnosti, Romi, migranti…). Z branjem in pripovedovanjem slovenskih pravljic želimo promovirati slovenski jezik, literaturo ter slovensko kulturo skozi različne slovenske pravljice. Otrokom želimo omogočiti prostor vstopanja v svet literature in odkrivanja njegovih »skrivnosti« preko stika z avtorji na področju otroške in mladinske literature tako s pisatelji kot tudi ilustratorji, prevajalci in pravljičarji.

Zvočni knjigi

Društvo Škuc je skozi leta izdalo večje število knjig s področja teorije spola ter queer tematik, redno pa izdaja tudi pravljice za otroke. Želimo si, da bi bile knjige čim bolj dostopne širši množici, zato jih želimo tekom projekta posneti v obliki zvočnih knjig. Knjige na ta način dostopne predvsem tistim, ki zaradi različnih razlogov (slepi in slabovidni, starejši, otroci) ne poslužujejo branja knjig. V letu 2020 smo v zvočno obliko posneli pravljici za otroke Prva ljubezen in krasna zgodba. V letu 2021 pa se bomo posneli pesmi za otroke Milana Šelja in Mavrično maškarado Alenke Spacal..

Knjižnica pod krošnjami v atriju Galerije Škuc

Knjižnica pod krošnjami Galerije Škuc se nahaja na čudovitem, mirnem, svežem in ozelenelem vrtu oziroma atriju galerije, v starem mestnem jedru Ljubljane. Poleg branja, listanja in uživanja ob knjigah različnih zvrsti (predvsem smo specializirani za LGBT literaturo in knjige s področja umetnosti) si lahko v tej Knjižnici pod krošnjami mimogrede brezplačno ogledate tudi tekočo razstavo v Galeriji Škuc, kar lahko še nadgradi doživetje.

Seveda pa bomo nadaljevali tudi s tradicionalno akcijo promocija LGBT branja, ko obiskovalcem festivala LGBT filma podarjamo in predstavljamo knjige.

Projekte nam omogočajo:

Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Urad za mladino RS in JSKD

 

V projektu S(v)odobnost pet organizacij s področja sodobne umetnosti razvija programe kulturno-umetnostne vzgoje, namenjene mladim med 14. in 20. letom starosti. Sodelujoča društva in zavod s projektom nagovarjamo tudi pedagoško osebje, ki želi svojim učenkam in učencem približati sodobne umetniške prakse ter prostore, v katerih je te prakse mogoče izkusiti.

Prepričani smo, da sodobna umetnost širi obzorja in spodbuja ustvarjalni izraz mladih, učiteljicam in učiteljem pa nudi celo vrsto svežih pristopov k obravnavi perečih družbenih vprašanj – tako v učilnici kot zunaj nje.

Želimo si, da bi se mladi lahko redno srečevali s sodobno umetnostjo, zato si v okviru projekta S(v)odobnost dolgoročno prizadevamo za to, da bi kulturno-umetnostna vzgoja postala nepogrešljivi del vseh ravni izobraževanja. Kratkoročno si prizadevamo za ustvarjanje delovnih pogojev, v katerih bi organizacije s področja sodobne umetnosti lahko kontinuirano, predvsem pa kakovostno in v dialogu s pedagoško stroko razvijale, preizkušale in nadgrajevale svojo vzgojnoizobraževalno dejavnost.

Projekt traja od oktobra 2018 do konca leta 2019.

več o projektu: https://svodobnost.webstarts.com/blog

p a r t n e r j i

p r i d r u ž e n i p a r t n e r j i

  • Gimnazija Poljane
  • MG+MSUM
  • CUK Kino Šiška
  • DIEHL+RITTER gUG, Berlin
  • Lokomotiva – Centre for new initiatives in arts and culture, Skopje
p o d p o r a:

Ministrstvo za javno upravo

MALI POJMOVNIK SODOBNE UMETNOSTI

Veseli smo, da lahko z vami delimo Mali pojmovnik sodobne umetnosti, ki smo ga skupaj s partnerji (SCCA Ljubljana, Mesto žensk, KUD Mreža, Nomad Dance Academy in pridruženim partnerjem MG + MSUM) pripravili v okviru projekta S(v)odobnost – svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost. 

Pojmovnik vsebuje jasne in razumljive razlage umetnostnozgodovinskih pojmov, na katere so nas opozorili učitelji* zadnjega triletja osnovnih šol in profesorice* srednjih šol na ciklu delavnic Mozaik sodobnih umetnosti, rekoč da pogrešajo pedagoško gradivo, s katerim bi to izrazje približali učencem (in sebi).

Sedmerica, ki je pripravila delavnico, je s spletnim pojmovnikom poskušala ustvariti niz vstopnih mest za lažje razumevanje posameznih terminov in tako približati sodobno umetnost izobraževalcem in mladim, posebej tistim, ki se s sodobno umetnostjo srečujete prvič.

Namen pojmovnika ni, da bi o posameznih umetniških pojavih povedal karkoli preglednega, do kraja analitičnega ali celovitega, ampak da bi na nekatere vidike umetniških pojavov, teženj, gibanj ali smeri prislonil povečevalno steklo. Težavnejše pojme smo opisali na primerih sodobnih umetniških del in za lažjo kontekstualizacijo dodali nekaj splošnejših izrazov. Razlage vsebujejo slikovno gradivo, vprašanja in uporabne naloge, ki tako izobraževalcem kot mladim omogočajo izkustven, premišljen in dialoški pristop.

Vabimo vas, da preizkusite naš mali pojmovnik.

Veseli bomo tudi vašega odziva. Komentarje, vprašanja, primere uporabe pojmovnika pri pouku ali ob drugih priložnostih, pa tudi predloge za pojme, ki bi jih veljalo še vključiti, lahko pošljete na: svodobnost@gmail.com.

 

Na fotografiji: Joseph Kosuth, Eden in trije stoli (One and Three Chairs), 1965.

*Spol je v pojmovniku rabljen generično, velja za moške, ženske in nebinarne osebe

d o g o d k i

B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E

Torek, 23. 8. 2022, ob 19. uri, Info center ŠKUC. Nov mesec, nova knjiga! 📖 Tokrat beremo knjigo Teorija čudnosti, avtorice Pavle Horakove. Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Vodi ga filozofinja in sociologinja kulture Nadja Ebner, ki je bralni klub ustanovila na otoku Gozu. […]

preberite več...
Zala Hriberšek (foto: Katarina Kolenc)
P R V O O S E B N O
R A Z I S K O V A N J E
Z G O D B

Četrtek, 28. 7. 2022, 18.00, Atrij Galerije Škuc Prvoosebno raziskovanje zgodb, medgeneracijski bralni klub za ranljive skupine; vodi: Zala Hriberšek, gostja: Nataša Skušek Branje je samotno opravilo; včasih pa bi želeli govoriti o prebrani zgodbi, izmenjati mnenja in občutke. Če tako čutite tudi vi, vas vabimo k branju kratkih zgodb Nataše Skušek: Pasja sreča (Litrera, […]

preberite več...
B R A L N I
K L U B

Torek, 5. 7. 2022, ob 19. uri, Info center ŠKUC Nov mesec, nova knjiga! 📖 Tokrat beremo knjigo Ne zapusti me nikdar, avtorja Kazua Ishigura. Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Vodi ga filozofinja in sociologinja kulture Nadja Ebner, ki je bralni klub ustanovila na […]

preberite več...
N A
O B I S K U :
M A R K O
D R P I Ć

Sreda, 15. 6. 2022, 18.00, Galerija Škuc Na obisku: Marko Drpić, tipoRenesansa, vodeni ogled umetniškega ateljeja in ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski V okviru tokratnega srečanja Na obisku se bomo odpravili v tipoRenesansa in obiskali Marka Drpiča, kaligrafa. Spoznali bomo njegovo staro tiskarno oz. studio za tipografijo in tiskarsko dediščino, delo kaligrafa in na koncu […]

preberite več...
N A
O B I S K U
I V A N A
B A J E C

Na obisku: Ivana Bajec, vodeni ogled umetniškega ateljeja in ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski sobota, 11. 6. 2022, ob 18.00 uri, dobimo se pred Galerijo Škuc Tokrat gremo na obisk k slikarki Ivani Bajec, ki nam bo najprej razkazala svoj delovni prostor na Starem trgu v Ljubljani ter predstavila svoja zanimiva slikarska dela. Nato bomo […]

preberite več...
O’ Ž I V E L A
K N J I G A
2 0 2 2

O´živela knjiga je spremljevalni program 29. literarno-glasbenega festivala Živa književnost 10.–17. 6. 2022, ob 18.00, pred Galerijo Škuc, če dežuje, v prostorih galerije Škuc.   petek, 10. 6., ob 18.00 Kako je nastal svet?, gledališka predstava v izvedbi KUD Ljud Pravljično druženje z Miho Hančičem in Ramom Cunto, predstavitev risoromana  Tik je šel v gozd […]

preberite več...
K N J I Ž N I C A
P O D
K R O Š N J A M I

V letu 2022  vas ponovno vabimo v KNJIŽNICO POD KROŠNJAMI na vrt Galerije Škuc in sicer od 10. junija od 17. ure dalje. Knjižnica pod krošnjami Galerije Škuc se nahaja na čudovitem, mirnem, svežem in ozelenelem vrtu oziroma atriju galerije, v starem mestnem jedru Ljubljane, na Starem trgu 21. Knjižnica je odprta le ob suhem vremenu, torej ko […]

preberite več...
S R E Č A N J E
Z
L G B T
A V T O R J I

Nedelja, 12. 6. 2022, ob 10.00, Metelkova 6, Ljubljana. Lepo vabljeni na srečanje z branjem in pogovorom italijanske avtorice Mary B. Tolusso s slovenskimi LGBT ustvarjalci. Mary B. Tolusso živi med Trstom in Milanom. Med drugim je objavila pesniške zbirke L’inverso ritrovato (Lietocolle, 2003), Il freddo e il crudele (Stampa2009, 2012), Disturbi del desiderio (Stampa […]

preberite več...
delavnica retro nakit
D E L A V N I C A
R E T R O
N A K I T

petek, 20. maj 2022, 18:00, atrij galerije Škuc, Stari trg 21, Ljubljana Vabljeni na delavnico Retro nakit iz kaset, ki bo potekala 20. maja v atriju galerije Škuc. Kaseta, nekoč množično popularen in uporaben glasbeni medij je danes za večino danes že zastarel predmet in arhaičen pojem. Analogne kasete je na začetku novega tisočletja zamenjala […]

preberite več...
delavnica polstenja
P O I Š Č I
S V O J
I Z Z I V

Predstavitev priložnosti skozi kreativno prakso četrtek, 19. maj 2022, 18:00, Atrij galerije ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana. Vabljeni v Info center ŠKUC, kjer bo v okviru dogodkov Evropskega leta mladih potekala delavnica polstenja. Na delavnici bomo ob ustvarjanju, skozi sproščen pogovor predstavili priložnosti, ki so vam na voljo v Sloveniji in v Evropski uniji. Izvedeli […]

preberite več...
Zala Hriberšek (foto: Katarina Kolenc)
P R V O O S E B N O
R A Z I S K O V A N J E
Z G O D B

Sreda, 25. 5. 2022, 18.00, Atrij Galerije Škuc Bralni klub – Zvok ženskih korakov Vodi: Zala Hriberšek Branje je samotno opravilo; včasih pa bi želele_i govoriti o prebrani zgodbi, izmenjati mnenja in občutke. Če tako čutite tudi ve_i, vas vabimo k branju kratke zgodbe »Predstavljanje Nesse« iz zbirke Hrup iz lope irske pisateljice Mary Dorcey […]

preberite več...
B R A L N I
K R O Ž E K
Z A
M L A D E

TOREK, 03. maj 2022, ob 19:00  Bralni klub za mlade: Vojna nima ženskega obraza Nov mesec, nova knjiga!  Tokrat beremo knjigo Vojna nima ženskega obraza, Svetlane Aleksijevič. Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Vodi ga filozofinja in sociologinja kulture Nadja Ebner, ki je bralni klub […]

preberite več...
D E L A V N I C A
P R E N O S A
F O T O G R A F I J E
N A
B L A G O

PONEDELJEK, 25. april 2022, ob 18:00  Delavnica prenosa fotografije na blago Lepo vabljene_i na delavnico prenosa fotografije na blago v ponedeljek, 25. aprila ob 18. uri v Info centru ŠKUC (Stari trg 21, Ljubljana). Na delavnici se bomo naučile_i preprostega načina prenosa natisnjene fotografije na blago s pomočjo akrilne emulzije. Tehnika nam omogoča popestritev in […]

preberite več...
R E Z !
M A L A
Š O L A
A K T I V I S T I Č N E G A
V I D E A

Lepo vabljene_i k prijavam na REZ! – Malo šolo aktivističnega videa! REZ! je cikel brezplačnih delavnic in predavanj namenjenih mladim v okviru katerih bomo skozi medij umetniškega videa obravnavali pereče družbene problematike in pojave. V okviru projekta se bomo veliko naučili o filmski in video produkciji, postprodukciji, scenaristiki, uporabi tehnologije, ki jo imamo na voljo […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2
Z A
D I J A K E

V Galeriji Škuc smo v četrtek, 7.4. ob 19. uri odprli novo skupinsko razstavo z naslovom What it is, Yet a Dream-map. Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program za srednješolske skupine ter vas lepo vabimo k obisku! Razstava izpostavlja pomembna vprašanja, ki se tičejo drugačnosti, nekonformizma, alternativnega pristopa življenju, utopije – Kako se lotiš misli, ki je drugačna od načina […]

preberite več...
N A
O B I S K U
M I H A
P E R N E

Na obisku pri Mihi Pernetu petek, 8. 4., ob 11.00, Atelje Metelkova za OŠ Valentina Vodnika Tokrat bomo v okviru kulturnega dneva za OŠ Valentina Vodnika obiskali umetnika Miha Perneta v njegovem ateljeju na Metelkovi. Miha Perne (1978) je leta 2004 diplomiral na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, smer Slikarstvo. Leta 2005 je […]

preberite več...
N A
O B I S K U
D A N I L O
M I L O V A N O V I Ć

Na obisku pri Danilu Milovanoviču petek, 8. 4., ob 10.00, Atelje Metelkova za OŠ Valentina Vodnika Tokrat bomo v okviru kulturnega dneva za OŠ Valentina Vodnika obiskali umetnika mlajše generacije Danila Milovanoviča v njegovem ateljeju na Metelkovi. Danilo Milovanović je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, kjer trenutno zaključuje podiplomski […]

preberite več...
P R A V L J I Č N O
D R U Ž E N J E
Z
N E L I
F I L I P I Ć

Pravljično druženje malo drugače z Neli K. Filipić petek, 1. april, ob 10.00 za OŠ Janeza Levca POŽAR Pisateljica Neli K. Filipić se bo z otroki s pomočjo pravljičnega kovčka pogovarjala o vsem, kar imajo radi in česar ne bi radi izgubili, tudi če bi morali za vedno oditi nekam drugam. Kovček je lahko tudi […]

preberite več...
B O B R I
F E S T I V A L
K U L T U R N O
U M E T N O S T N E

BOBRI, 14. ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje 26. marca – 9. aprila 2022  Program:  http://bobri.si/e-katalog-2019.html 14. ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri bo otroke in mlade marca in aprila razveseljeval s kulturnimi prireditvami  Že štirinajsto leto zapored bo v Ljubljani potekal festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Lanski jesenski izdaji bo torej letos (znova) sledila pomladna. Program Bobrov se […]

preberite več...
N A
O B I S K U
N E J A
T O M Š I Č

Otroci in starši, lepo vabljeni v soboto, 19.3. on 11.uri na novo druženje v okviru projekta Na obisku – vodeni ogledi umetniških ateljejev. Tokrat vas vabimo na obisk ateljeja umetnice Neje Tomšič v Stari Tobačni v Ljubljani. Umetnica nam bo pokazala svoj delovni prostor ter predstavila svojo zanimivo umetniško prakso. Druženju in pogovoru z umetnico […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2

Razstava oz. projekt Nove prakse, nova orodja si prizadeva osvetliti način delovanja sodobnih »slovenskih« arhitekturnih praks. Povod za projekt so bili trije pogovori med sodelujočimi arhitektkami_i z Matevžem Čelikom in Miko Cimolini, v katerih so ugotavljali, kakšne organizacijske, projektantske in druge strokovne novosti uvajajo v svoje delo in s tem spreminjajo način, kako razumemo arhitekturno dejavnost danes. Predstavljene […]

preberite več...
Z G O D B E
G R D E
D E K L I C E

ZGODBE GRDE DEKLICE četrtek,  7. 4 2022, ob 19.30, Gledališče Toneta Čuferja Jesenice petek, 6. 5. 2022, ob  10.00, Galerija Škuc za OŠ Janeza Levca  Zgodbe grde deklice nas popeljejo v čas zgodnjega najstništva. V čas, ko je otrokova samopodoba na majavih nogah in ko je njihovo doživljanje samega sebe polno kompleksov. Tudi Oceanija, Ajna, Lukas, […]

preberite več...
N A
O B I S K U :
B O R I S
B E J A

sobota, 29. 1. 2022, ob 11.00, Galerija Škuc Boris Beja je umetnik mlajše generacije, ki je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani diplomiral na oddelku za kiparstvo. V svojih delih združuje različne likovne prakse v družbeno kritiko, ki razgalja simptome sodobne družbe. Obiskali ga bomo na njegovi razstavi v Galeriji Škuc, kjer […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2
Z A
B O R I S A

Tudi v novem letu pripravljamo obrazstavni pedagoški program za srednješolske skupine ter vas lepo vabimo k obisku! V Galeriji Škuc tokrat gostimo novo razstavo umetnika Borisa Beje z naslovom Za Borisa.  Umetnik Boris Beja v svojem desetletnem umetniškem udejstvovanju prek instalacij, objektov in kolažev preigrava specifične in kompleksne pomene določenih prostorov, ki jih razumemo kot (pol)javne […]

preberite več...
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
2 0 2 2

ŠKUCOVE PACKARIJE 2022 brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in pravljična druženja za otroke vsako soboto med 22. januarjem in 26. februarjem 2022, ob 10. uri dopoldne v Galeriji Škuc, Stari trg 21, Ljubljana Brezplačne vstopnice lahko rezervirate vsak dan med 12. in 18. uro preko telefona 01 421 31 42 ali e-pošte info@skuc.org.   P R O […]

preberite več...
Bralni klub za mlade: Samotnost praštevil
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E

sreda, 19. januar 2022, 18.00, Info center Škuc, Ljubljana Nov mesec, nova knjiga! 📖 Tokrat beremo knjigo Samotnost praštevil avtorja Paola Giordana. Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Vodi ga filozofinja in sociologinja kulture Nadja Ebner, ki je bralni klub ustanovila na otoku Gozu. ⚠️Bralnega […]

preberite več...
Javno povabilo 2022
J A V N O
P O V A B I L O
2 0 2 2
M U Z I K A
T E A T E R
D E L A V N I C E

JAVNO POVABILO 2022   Društvo ŠKUC vabi ustvarjalke in ustvarjalce k odzivu na javno povabilo za sodelovanje pri projektih Muzika na Starem trgu, Teater v galeriji in ustvarjalnih delavnicah za otroke in mlade.   Muzika na Starem trgu in Teater v galeriji Cikel koncertov Muzika na Starem trgu že od svojih začetkov poleg  že izoblikovanih […]

preberite več...
Z R C A L C E ,
Z R C A L C E . . .
U S T V A R J A L N O 2

v Galeriji Škuc smo v četrtek, 16.12.2021 odprli novo skupinsko razstavo z naslovom Zrcalce, zrcalce… Ob razstavi pripravljamo pedagoški program za srednješolske skupine ter vas lepo vabimo k obisku. Umetnik in umetnice na razstavi se osredotočajo na različne vizualne in metaforične vidike zrcala kot fizičnega objekta ter raziskujejo družbene razsežnosti in učinke pogleda v zrcalo.  Od vseh (magičnih) […]

preberite več...
I Z
Ž I V L J E N J A
S T V A R I

IZ ŽIVLJENJA STVARI Radijska igra in galerijska instalacija za dojenčke in malčke premiera: sobota, 4. 12. 2021, ob 10.00, Galerija Škuc Stol. Žoga. Vrata. Pripoveduje glas. In predmeti zaživijo v zvoku. In zvok pričara slike. Slišati svet. Radijska igra in galerijska instalacija za dojenčke in malčke Iz življenja stvari je potovanje in potapljanje v svet […]

preberite več...
filmska delavnica Jan Soldat
F I L M S K A
D E L A V N I C A
J A N
S O L D A T

sobota, 18. december, in nedelja, 19. december 2021, ob 11. uri, Kulturni center Q/Klub Tiffany 37. festival LGBT filma vabi na filmsko delavnico, ki bo potekala v soboto, 18. in nedeljo 19. decembra, v prostorih kluba Tiffany, Metelkova mesto, med 11. in 16. uro. Delavnico bo vodil nemški režiser Jan Soldat, letošnji gost festivala. Njegovi […]

preberite več...
filmska delavnica Nicole Costa
F I L M S K A
D E L A V N I C A
N I C O L E
C O S T A

nedelja, 12. december 2021, ob 11. uri, Slovenska kinoteka 37. festival LGBT filma vabi na filmsko delavnico, ki bo potekala v nedeljo, 12. decembra, v prostorih Slovenske kinoteke v Ljubljani, med 11. in 14. uro. Delavnico bo vodila Nicole Costa, čilska igralka, filmska režiserka in producentka iz New Yorka. Nicole Costa je letošnja osrednja gostja […]

preberite več...
S K U P
U S T V A R J A L N O 2

v Galeriji Škuc smo v četrtek, 11.11.2021 odprli novo skupinsko razstavo z naslovom SKUP. Ob razstavi pripravljamo pedagoški program za srednješolske skupine ter vas lepo vabimo k obisku. V okviru predstavljenega projekta, sodelujoči_e umetniki_ce in kuratorka raziskujejo pomen skupnostnih umetniških prostorov, lokalnih kreativnih iniciativ ter solidarnosti znotraj sodobne umetniške produkcije (in tudi širše družbe). V okviru pričujoče razstave skupnostna […]

preberite več...
Zvočni knjigi: Kosmatice in Mavrična maškarada
Z V O Č N I
K N J I G I

Tudi letos smo izdali zvočni knjigi za otroke: Alenka Spacal: Mavrična maškarada Avtorska slikanica ob igrivi metaforiki preoblačenja spodbuja k premisleku o mnoštvu spolov. Besedilo pravljice je otrokom lahko v oporo pri doživljanju lastnega spola.   Milan Šelj: Kosmatice Kosmatice so pesmi za majhne in velike otroke. V njih nastopa veliko kosmatincev in kožuharjev, majhnih […]

preberite več...
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
S E
V R A Č A J O

brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in vodstva za otroke vsako soboto med 6. novebrom in 4. decembrom 2021, ob 10. uri dopoldne v Galeriji Škuc, na Starem trgu 21 v Ljubljani Brezplačne vstopnice rezervirate preko telefona 01 421 31 42, 01 430 35 30 ali e-pošte info@skuc.org. Za vsako ustvarjalno delavnico je na voljo 25 […]

preberite več...
D E A L A V N I C A
3 S T V A R I
O D I Y
P O D K A S T I H

Delavnica: 3 stvari o DIY podkastih 15. 11. 2021, ob 17.30, Info ŠKUC, Stari trg 21, 1000 Ljubljana Audio ustvarjalnica za bodoče podkasterje ali tiste, ki jih to zanima. Ker se svet podkastovo širi premosorazmerno s časom, ki ga preživimo za računalniki, je edino logično, da se s pomočjo ŠKUC-a daš tudi ti na radar […]

preberite več...
U S T V A R J A L N A
D E L A V N I C A
G O B E L I N

četrtek, 28. 10. 2021, ob 19.00, Info ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana Na tokratni ustvarjalni delavnici se bomo spoznali z gobelini. Marsikdo med nami jih je že ustvarjal v otroštvu, ali pa smo jih opazovali na stenah naših babic. Motivi se nam pogosto zdijo zastareli, a ne rabi biti tako. Na delavnici bomo na podlagi […]

preberite več...
N A
O B I S K U
V A L E R I E
W O L F
G A N G

sobota, 23. 10. 2021, ob 11.00, pred Galerijo Škuc NA OBISKU – vodeni ogledi umetniških ateljejev za otroke in mladostnike Otroci in starši lepo vabljeni na obisk ateljeja umetnice Valerie Wolf Gang, v soboto, 23. oktobra, ob 11. uri. Dobili se bomo pred Galerijo Škuc (Stari trg 21, Ljubljana), nato se bomo sprehodili do umetničinega ateljeja, […]

preberite več...
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E

Nov mesec, nova knjiga! 📖 Tokrat beremo knjigo Morava se pogovoriti o Kevinu Lionel Shiver. Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Vodi ga filozofinja in sociologinja kulture Nadja Ebner, ki je bralni klub ustanovila na otoku Gozu. ⚠️Bralnega kluba se lahko udeležite, tudi če knjige […]

preberite več...
P R I K R I T I
K U R I K U L U M
U S T V A R J A L N O 2

Galerija Škuc in društvo Mesto žensk vas vabita na vodstva za srednje šole po razstavi Prikriti kurikulum umetnice, pedagoginje in piske Annette Krauss. Razstava bo med 5. oktobrom in 5. novembrom 2021 na ogled v Galeriji Škuc v okviru 27. Mednarodnega festivala sodobnih umetnosti – Mesto žensk. Prikriti kurikulum je raziskovalni in participativni umetniški projekt, […]

preberite več...
Kabaret Tiffany vabi nove člane, foto: Simao Bessa
K A B A R E T
T I F F A N Y
V A B I
N O V E
Č L A N E _ I C E

Kabaret Tiffany začenja novo sezono in k sodelovanju vabi nove člane_ice. Avdicija bo potekala v klubu Tiffany v torek, 19. 10. 2021 ob 19. uri. POGOJI ZA PRIJAVO Pogoj za prijavo je večinska prisotnost na srečanjih, ki potekajo ob torkih zvečer. Vse zainteresirane prosimo, da nam ob prijavi pošljejo kratko motivacijo, zakaj bi se želeli_e […]

preberite več...
R E Z !
M A L A
Š O L A
A K T I V I S T I Č N E G A
V I D E A

Lepo vabljene_i k prijavam na REZ! – Malo šolo aktivističnega videa! REZ! je cikel brezplačnih delavnic in predavanj namenjenih mladim v okviru katerih bomo skozi medij umetniškega videa obravnavali pereče družbene problematike in pojave. V okviru projekta se bomo veliko naučili o filmski in video produkciji, postprodukciji, scenaristiki, uporabi tehnologije, ki jo imamo na voljo […]

preberite več...
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E

sreda, 22. 9., 2021, 0b 19.00, vrt Galerije Škuc Nov mesec, nova knjiga! 📖 Tokrat beremo knjigo Kam si šla, Bernadette avtorice Marie Semple. Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Vodi ga filozofinja in sociologinja kulture Nadja Ebner, ki je bralni klub ustanovila na otoku […]

preberite več...
F E S T I V A L
B O B R I
Š K U C

13. ljubljanskega festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki ga prireja Mestna občina Ljubljana bo potekal od 18. 9. in vse do 2. oktobra 2021 potekal po različnih ustanovah v Ljubljani. Vsako leto se Bobri posvetijo eni temi. Program festivala se bo torej tokrat sukal okoli teme identiteta Vstopnice za prireditve na 13. festivalu Bobri so na […]

preberite več...
VJ delavnica, projekt: Gibanje skozi lečo, JSKD
V J
D E L A V N I C A

ŠKUC – Kulturni center Q/Klub Tiffany vabi na VJ delavnico, ki bo potekala pet vikendov od 25. septembra do 23. oktobra, torej vsako soboto in nedeljo od 12. do 15. ure. Na delavnici boste spoznali_e programska orodja za VJ-anje, obdelavo slik in videa, izdelavo objekta ter mappiranje. Skupaj z mentorico boste pripravili_e vizualni in zvočni […]

preberite več...
N A
O B I S K U
M A R K O
D R P I Ć

sobota, 4. 9. 2021, ob 18.30, tipoRenesansa Marko Drpić, tipoRenesansa, vodeni ogled umetniškega ateljeja in ustvarjalna delavnica, vodi Nevena Aleksovski V okviru tokratnega srečanja Na obisku se bomo odpravili v tipoRenesansa in obiskali Marka Drpiča, kaligrafa. Spoznali bomo njegovo staro tiskarno oz. studio za tipografijo in tiskarsko dediščino, delo kaligrafa in na koncu tudi sami […]

preberite več...
I N T E N Z I V N A
N E G A
U S T V A R J A L N O 2

Tudi v novem šolskem letu pripravljamo zanimiv pedagoški program za vaše dijakinje in dijake – vodstva, delavnice in pogovore – ob razstavah v Galeriji Škuc ter vas lepo vabimo k obisku. Trenutno je v Galeriji Škuc na ogled razstava nemškega umetnika Sebastiana Junga z naslovom Intenzivna nega. Z deli se umetnik neposredno odziva na pandemijo […]

preberite več...
O’ Ž I V E L A
K N J I G A

O´živela knjiga je spremljevalni program 28. literarno-glasbenega festivala Živa književnost   nedelja, 29. 8., ob 18.00 Oh la la, poetična lutkovna predstava v izvedbi Hiše otrok in umetnosti Zininkubator, ustvarjalna delavnica za mlade, vodita Nevena Aleksovski in Miha Perme Žepek namizne igre, likovna ustvarjalna delavnica, vodi Nika Rupnik   ponedeljek, 30. 8., ob 18.00 O botrih in […]

preberite več...
I Z D E L K I
I Z
U S N J A
D E L A V N I C A

torek, 24. 8., ob 18.00, Vrt Galerije Škuc Izdelki iz usnja, ustvarjalno delavnico vodita Simon Drofelnik in Mateja Herbst (KUD Galerija C.C.U.) Z recikliranjem in poslikavo raznobarvnega usnja bomo oblikovali svojevrstne male torbice, etuije za telefone, peresnice za različne potrebščine ter zapestnice. Delavnica poteka v sklopu Knjižnice pod krošnjami. Udeležba na srečanju in delavnici je […]

preberite več...
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E

Bralni klub za mlade ponedeljek, 23. 8., ob 18.30 Info center ŠKUC, Ljubljana Nov mesec, nova knjiga! Tokrat beremo knjigo Dekleta španskega bezga avtorice Kelly Martha Hall. Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Vodi ga filozofinja in sociologinja kulture Nadja Ebner, ki je bralni klub […]

preberite več...
N O V I N A R S K A
D E L A V N I C A

Novinarska delavnica 6. 9. – 6. 10. 2021, Info center ŠKUC, Ljubljana O katerih družbenih temah se premalo pogovarjamo? Se včasih sprašuješ, zakaj vsi mediji objavljajo iste novice? Rad_a prebiraš intervjuje in kolumne in si tudi sam_a želiš kaj napisati, pa ne veš, kako bi se tega lotil_a? Te zanima novinarstvo? Pridruži se nam na […]

preberite več...
N A
O B I S K U
N I K A
R U P N I K

sobota, 31. 7. 2021, ob 18.30, Tobačna NA OBISKU – vodeni ogledi umetniških ateljejev za otroke in mladostnike V okviru tokratnega srečanja Na obisku se bomo odpravili v Staro Tobačno na Tržaški cesti 2, zgodovinsko in kulturno pomembno stavbo v kateri trenutno cveti zanimiva umetniška skupnost. Najprej se bomo sprehodili po notranjih prostorih stavbe ter se […]

preberite več...
U S T V A R J A M O
N A
F E S T I V A L U
D O B I M O
S E
P R E D
Š K U C E M

PROGRAM petek, 23. 7. 18.00 Teater v Galeriji: Sosedi, lutkovna predstava v izvedbi Teatra PolPet 4+, trajanje 35 min Lutkovna predstava Sosedi je zgodba o samotarski gospe Roberti, ki živi mirno in v družbi svojih rožic. Ko nekega lepega dne dobi novo sosedo, operno pevko, se ji cel svet podre. Med sosedama se zaradi hrupa […]

preberite več...
N A K I T
I Z
F I L M S K E G A
T R A K U
D E L A V N I C A

Nakit iz filmskega traku, ustvarjalno delavnico vodi Društvo GUMB torek, 6. 7., ob 18.00, vrt Galerije Škuc Na delavnici se bomo s filmom poigrali nekoliko drugače. 35 mm filmski trak bomo rezali, zvijali, luknjali, praskali, prepletali in v njem iskali zanimive podobe – nastal bo unikaten nakit: uhani, zapestnice, verižice. Naj vas filmske podobe spremljajo […]

preberite več...
K U L T U R N I
B A Z A R
2 0 2 1

Kulturni bazar v Cankarjevem domu 29. 6. 2021 Danes se ŠKUC predstavlja na Kulturnem bazarju 2021, vabljeni_e. Program največjega strokovnega usposabljanja iz kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar 2021 vključuje več kot štirideset dogodkov: predstave, filmske projekcije, predstavitve, predavanja, okrogle mize, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavcem in študentom z različnih področij (vzgoje […]

preberite več...
P O L E T N A
M U Z E J S K A
N O Č

POLETNA MUZEJSKA NOČ V GALERIJI ŠKUC sobota, 19. junij 12. 00 – 24.00 a s t r o ◇ k o r p u s, samostojna razstava Valerie Wolf Gang 18.00 Tiskanje našitkov, delavnica za družine vodi Lučka Zajc Imate na najljubši majici ali hlačah luknjo? Pridite si narediti našitek, s katerim bodo vaša oblačila […]

preberite več...
D E L A V N I C A
J A V N E G A
N A S T O P A N J A

ponedeljek, 21. 6. 2021, ob 18.00, Galerija Škuc Se ti je že kdaj zgodilo, da si poslušal_a predavanja, ki niso in niso pritegnila tvoje pozornosti? Ali pa si celo ti imel_a predstavitev, pri kateri se ti je zdelo, da te nihče ne posluša? Bi si želel_a bolj sproščeno nastopati? Na delavnici se bomo naučili kako […]

preberite več...
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E

torek, 22. 6. 2021, ob 18.30, vrt Galerije Škuc Nov mesec, nova knjiga! 📖 Ker vstopamo v poletje, tokrat beremo tudi temu primerno knjigo z naslovom Letoviščarji, roman češkega pisatelja Michala Viewegha. V romanu sledimo slikovitemu prepletu tragikomičnih in na trenutke absurdnih usod štiriindvajsetih sopotnikov, ki se med poletnim potovanjem z avtobusom v Italijo začasno […]

preberite več...
T I S K A N J E
N A Š I T K O V
D E L A V N I C A

sobota, 19. 6. 2021, ob 18.00, vrt Galerije Škuc Tiskanje našitkov, ustvarjalno delavnico vodi Lučka Zajc Imate na najljubši majici ali hlačah luknjo? Pridite si narediti našitek, s katerim bodo vaša oblačila dobila nov čar. Na delavnici boste lahko izdelale_i našitke raznoraznih barv oblik in motivov s pomočjo šablonskega sitotiska. Na našitke boste natisnile_i svoj […]

preberite več...
M A K R A M E
U S T V A R J A L N A
D E L A V N I C A

Makrame, obešanke za rože, ustvarjalno delavnico vodi Špela Gale petek, 28. 5., ob 18.00, vrt Galerije Škuc V sklopu Knjižnice pod Krošnjami Na delavnici bomo po vnaprej pripravljenem modelu ustvarili makrame obešanko za rože. Ob tem se bomo spoznali z nekaj osnovami vozlanja, na podlagi katerih bodo lahko udeleženci kasneje tudi sami nadgrajevali svoje znanje. […]

preberite več...
P R A V L J I Č N O
D R U Ž E N J E
Z
A L J O
A D A M

torek, 18. 5. 2021, ob 10.00 za OŠ Janeza Levca PRINCESKA BUBALEZKA gibalna pravljica Princeska Bubalezka je navihana gosenica, ki živi v kraljestvu oranžnih buč. Najraje straši majhne pikapolonice. A tudi njo je zelo strah. Bliža se namreč čas, ko se bo morala zabubiti in postati metulj. Princeska bubalezka se odpravi na vznemirljivo potovanje in […]

preberite več...
N A
O B I S K U :
M I H A
P E R N E

NA OBISKU – vodeni ogledi umetniških ateljejev za otroke in mladostnike MIHA PERNE Otroci in mladostniki, lepo vas vabimo v soboto, 15. maja 2021 ob 12. uri,  na novo srečanje v okviru cikla Na obisku, kjer vsak mesec obiščemo enega umetnika_co v njegovem, njenem ateljeju. Umetnice_ki nam tako pokažejo svoj delovni prostor ter podrobneje predstavijo svojo umetniško prakso. Ogledu bo sledila […]

preberite več...
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E

torek, 25. 5. 2021, ob 18.30, vrt Galerije Škuc Nov mesec, nova knjiga! 📖 Tisoč veličastnih sonc je roman, ki ga je napisal afganistansko-ameriški pisatelj Khaled Hosseini. Roman, ki skozi štiri okvirne zgodbe predstavi življenje Afganistana skozi številne zgodovinske pretrese. To je zgodba o avtorjevi domovini od leta 1974 do sedanjosti skozi oči dveh afganistanskih […]

preberite več...
W O R K ,
C U R A T O R ,
W O R K !

Work, curator, work! Razmišljamo in beremo o načinih dela 6. 5.–9. 5. 2021, Galerija Škuc Vljudno vabljeni na štiridnevno delavnico s kuratorjema Maximilianom Lehnerjem in Tio Čiček. Potekala bo v angleščini,  načrtovana pa je za študente_ke kulturnih in ustvarjalnih področij s težnjami in/ali izkušnjami na polju kuriranja sodobne umetnosti. Work, curator, work! je eksperiment v […]

preberite več...
R E Z !
M A L A
Š O L A
A K T I V I S T I Č N E G A
V I D E A

Z veseljem vas obveščamo, da se nam tudi v letošnjem letu lahko pridružite v Mali šoli aktivističnega videa! Lepo vabljene_i k prijavam! REZ! – Mala šola aktivističnega videa je cikel brezplačnih delavnic in predavanj namenjenih mladim v okviru katerih bomo skozi medij umetniškega videa obravnavali pereče družbene problematike in pojave. V okviru projekta se bomo […]

preberite več...
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E

torek, 20. 4. 2021, ob 19.00 Info center ŠKUC vabi vse mlade, ki radi berete, na Bralni klub. Tokrat berejo knjigo Deklina zgodba, pisateljice Margaret Atwood, ene najbolj znanih kanadskih pisateljic. Roman o razčlovečeni družbi je dolgo kraljeval na prodajnih lestvicah, znova pa se je zavihtel nanje, ko so po njem posneli odmevno televizijsko serijo. Bralni klub […]

preberite več...
P R V L J I Č N O
D R U Ž E N J E
M A L O
D R U G A Č E

torek, 30. 3. 2021, ob 10.45, za šolo Janeza Levca Ljubo doma Avtorica pravljice: Maša Ogrizek Trajanje: 45 minut Mladinska pisateljica Maša Ogrizek bo predstavila svojo zadnjo knjigo – zbirko kratkih zgodb Ljubo doma, Zgodbe o bivališčih, pohištvu in gospodinjskih aparatih. Sedemletni Piki in njenemu dve leti mlajšemu bratcu Kraljeviču se zruši svet, ko se […]

preberite več...
T I F A N I J E V
K L U B
F O T O G R A F I J E

Torek, 30. marec 2021, 18:00 Fotografski klub je namenjen kvir in LGBT+ amaterskim ljubiteljem_cam fotografije, ki bi radi_e nadgradili_e svoje znanje in se preizkusili_e v usmerjeni reprezentaciji določene teme s tem medijem. S pomočjo fotografije bomo raziskovali_e meje našega dojemanja odnosa do okolja in življenja, predvsem pa bomo vsak_a na svoj način poskušali_e zajeti abstrakten […]

preberite več...
N A
O B I S K U
A D R I J A N
P R A Z N I K

NA OBISKU – vodeni ogledi umetniških ateljejev za otroke in mladostnike Delavnica je polno zasedena Otroci in starši, lepo vabljeni v soboto, 17. aprila,  ob 12.00 na prvo srečanje v okviru našega novega projekta Na obisku. V sklopu projekta bomo vsak mesec obiskali enega umetnika ali umetnico v njihovem ateljeju. Umetniki nam bodo pokazali svoj delovni prostor […]

preberite več...
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E

torek, 30. 3. 2021, ob 19.00, aplikacija zoom Nov mesec, nova knjiga! Tokrat beremo večkrat nagrajeno klasiko znanstveno fantastiko z naslovom “Rože za Algernona”. Knjiga je leta 1959 najprej izšla kot kratka zgodba, avtor Daniel Keyes pa jo je kasneje razširil v dnevniški roman. Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2
N A
S P L E T U

Med tem, ko čakamo, da se epidemiološka situacija izboljša ter, da se ponovno začnemo v živo družiti in ustvarjati v Galeriji Škuc, nadaljujemo naša srečanja preko spleta. Za dijake in dijakinje srednjih šol ter učenke in učence zadnje trijade osnovnih šol pripravljamo Spletne pogovore o sodobni umetnosti ob razstavi Rujenje umetnice Kristine Hočevar, ki je […]

preberite več...
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
Z O O M

brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in vodstva za otroke ob sobotah, 23. 1. in 27. 2., ob 11h, zoom aplikacija in splet.   Dragi otroci in starši, prijatelji Škucovih packarij, v Društvu ŠKUC zelo pogrešamo ustvarjalna druženja z vami, delavnice, predstave in klepete v galeriji. Vseskozi smo upali, da se bomo lahko ponovno družili v […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2
N A
S P L E T U

Izvajanje pedagoškega programa za dijake in dijakinje srednjih šol ter učenke in učence zadnje trijade osnovnih šol, zaradi epidemiološke situacije, nadaljujemo preko spleta. Pripravljamo Spletne pogovore o sodobni umetnosti ob razstavi Vendar ne kažite tega mojemu otroku umetnika Tadeja Vaukmana, ki je trenutno postavljena v Galeriji Škuc. Namen pogovorov je bližanje in demistifikacija pestrega področja sodobne […]

preberite več...
P R A V L J I Č N O
D R U Ž E N J E
Z
J E R C O
C V E T K O

petek, 22. 1. 2021, ob 11.00 za šolo Janeza Levca torek, 7. 4. 2021, ob 10.00 za šolo Janeza Levca Kamišibaj: Ovčka Olga in druge zgodbe. Jerca Cvetko Z malo ovčko Olgo se noče nihče igrati, zato se odloči, da se bo lovila z oblaki. Prizadeva si priti do njih. Ko ji uspe, razveseli z […]

preberite več...
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E

torek, 26. 1. 2021, ob 19.30, preko zooma Tudi v letu 2021 nadaljujemo z bralnim klubom za mlade! Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Na srečanjih se pogovarjamo o lastnem doživljanju knjig, se poglobimo v notranji svet glavnih likov, odkrivamo neodkrito, pri tem pa se […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2
N A
S P L E T U

Zaradi trenutne epidemiološke situacije selimo pedagoški program na splet. Za dijake in dijakinje srednjih šol ter učenke in učence zadnje trijade osnovnih šol pripravljamo Spletne pogovore o sodobni umetnosti ob razstavi The Colour of Overthinkng umetnika Suzane Brborović in Lucijana Preloga, ki je trenutno postavljena v Galeriji Škuc. Namen pogovorov je bližanje in demistifikacija pestrega področja […]

preberite več...
Z V O Č N I
K N J I G I

Pravkar smo izdali zvočni knjigi za otroke: Brane Mozetič: Prva ljubezen Čustvena zgodba o naklonjenosti dveh fantkov v vrtcu je v prevodih naletela na ugodne odmeve v drugih državah, zlasti v Španiji in Južni Koreji, uvrščena pa je bila tudi v mednarodno selekcijo najboljših otroških knjig Bele vrane.   Maša Ogrizek: Krasna zgodba Krasna zgodba, […]

preberite več...
P R A V L J I Č N O
D R U Ž E N J E
M A L O
D R U G A Č E

četrtek, 24. 12. 2020, ob 10.00 za šolo Janeza Levca – preko spleta. Krasna zgodba Avtorica pravljice: Maša Ogrizek Trajanje: 45 minut Mladinska pisateljica Maša Ogrizek bo predstavila svojo  knjigo – Krasna zgodba. Krasna zgodba, podnaslovljena »Ampak zares krasna zgodba o kavi, krofih, doktorju Knjigci, Kodru Klobučniku in ostalih prebivalcih Krasnograda«, je tretje slikaniško besedilo […]

preberite več...
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
N A
S P L E T U

Dragi otroci in starši, prijatelji Škucovih packarij, v Društvu ŠKUC zelo pogrešamo ustvarjalna druženja z vami, delavnice, predstave in klepete v galeriji. Vseskozi smo upali, da se bomo lahko ponovno družili v živo, a zaenkrat žal še ne gre. Verjamemo pa, da nam bodo ustvarjalnost, umetnost in igra pomagali, da lažje preživimo te težke čase, […]

preberite več...
K N J I Ž N I
V I R U S
K V I Z

Knjižni virus, bralni kviz Datum: 21. 12. 2020 ob 18. uri Spletni prenos iz Galerija Škuc na FB kanal https://www.facebook.com/skuc.association Število sodelujočih: 4 Hvala tekmovalkam Gei, Špeli in Veroniki. Hvala voditeljici Tanja in snovalcu kviza Branetu. Hvala tehnikom Atili, Niku in Matjažu. Dobili smo prvo zmagovalko in polfinalistko Veroniko, čestitamo. Knjižni virus je kviz za […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2
O D Z I V
D I J A K O V

Zelo smo ponosni in veseli, da lahko z vami delimo zapis Neže Križanič, dijakinje 3. E razreda Gimnazije Šentvid Ljubljana, glede našega srečanja z dijakinjami in dijaki v okviru Spletnih pogovorov o sodobni umetnosti. Dober odziv dijakinj in dijakov nam vedno da novi zagon ter pokaže, da so mladi za sodobno umetnost še kako zainteresirani […]

preberite več...
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E

torek, 22. december, ob 19:30. Nadaljujemo z bralnim klubom za mlade! 💡Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Na srečanjih se pogovarjamo o lastnem doživljanju knjig, se poglobimo v notranji svet glavnih likov, odkrivamo neodkrito, pri tem pa se seveda tudi zabavamo. 📖Beremo roman “Eleanor Oliphant […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2
N A
S P L E T U

Zaradi trenutne zdravstvene situacije začasno selimo svoj pedagoški program na splet. Za dijake in dijakinje srednjih šol pripravljamo Spletne pogovore o sodobni umetnosti ter lepo vabimo k sodelovanju. Namen pogovorov je bližanje in demistifikacija pestrega področja sodobne umetnosti, obogatitev pouka ter naslavljanje pomembnih družbenih problematik in vprašanj skozi analizo določenih umetniških del. Srečanje je zastavljeno tako, da […]

preberite več...
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E

24. 11. 2020, ob 19. 30, preko ZOOMa! Nadaljujemo z bralnim klubom za mlade! Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Na srečanjih se pogovarjamo o lastnem doživljanju knjig, se poglobimo v notranji svet glavnih likov, odkrivamo neodkrito, pri tem pa se seveda tudi zabavamo. Tokrat […]

preberite več...
K N J I Ž N I
V I R U S
B R A L N I
K V I Z

Knjižni virus, bralni kviz Datum: 07. 12. 2020 ob 19. uri Lokacija: Galerija Škuc, Stari trg 21 Število sodelujočih: 4 Zbiramo prijave! Knjižni virus je kviz za ljubitelje knjig, zgodb, raziskovanja lastnega znanja in bralnega razumevanja. V kratkem tekmovalnem formatu bomo razkrili vašo stopnjo okuženosti z literaturo domačega in svetovnega prostora. Kviz bo potekal v […]

preberite več...
B R A L N I
K L U B
Z A
M L A D E

torek, 27. 10. 2020, ob 19.30, Info ŠKUC, preko Zooma Nadaljujemo z bralnim klubom za mlade! 🍁🍂 💡Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki v roke radi vzamete knjigo in se o njej tudi pogovarjate z drugimi. Na srečanjih se pogovarjamo o lastnem doživljanju knjig, se poglobimo v notranji svet glavnih likov, odkrivamo neodkrito, pri […]

preberite več...
P R A V L J I Č N O
D R U Ž E N J E
M A L O
D R U G A Č E

torek, 20. 10. 2020, ob 10.00 za šolo Janeza Levca Pravljica o treh zlatih peškah Avtorica pravljice: Alja Adam Trajanje: 45 minut Pesnica  Alja Adam bo poslušalke/poslušalce popeljala v čudežni, pravljični svet, kjer bodo reševali uganko o jabolku: Je jabolko okroglo kot luna in sladko in omamno diši? Ali se kot zelena figa veje drži? […]

preberite več...
R E Z !
M A L A
Š O L A
A K T I V I S T I Č N E G A
V I D E A

REZ! – mala šola aktivističnega videa je cikel brezplačnih delavnic in predavanj namenjenih mladim v okviru katerih bomo skozi medij umetniškega videa obravnavali pereče družbene problematike in pojave. V okviru projekta se bomo veliko naučili o filmski in video produkciji, postprodukciji, scenaristiki, uporabi tehnologije, ki jo imamo na voljo (na primer mobilni telefoni) za izvedbo […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2
R O Ž E V I N A
Z G O D O V I N E

V Galeriji Škuc, v okviru 26. mednarodnega festivala Mesto žensk, med 8. 10. in 30. 10. 2020 gostimo skupinsko razstavo z naslovom Roževina zgodovine. Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program – vodstva, pogovore in ustvarjalne delavnice za učence in učenke zadnje trijade osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Lepo vabljene_i k obisku! Udeležba […]

preberite več...
D E Č A V N I C A
L I T E R A R N A
D E L A V N I C A

Na Dečavnici, literarni delavnici za mlade pod vodstvom pisateljice Suzana Tratnik, ki je potekala 2. in 4. septembra 2020 na O’Živeli knjigi, so se udeleženke_ci ukvarjale_i s tematiko razbijanja stereotipov v literaturi. Dobile_i so nalogo, da na podlagi kratkega opisa dogodka v frizerskem salonu napišejo zgodbo. Za objavo smo izbrali literarna prispevka Indije Stropnik, v […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2
S P O L Z K O

Med 17. 9. in 27. 9. 2020 bo, v okviru festivala Lezbična četrt, v Galeriji Škuc na ogled skupinska mednarodna razstava z naslovom Spolzko. Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program – vodstva, pogovore in ustvarjalne delavnice za učence in učenke zadnje trijade osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Lepo vabljene_i k obisku! Pedagoški […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2
s. a. b. a.

V Galeriji Škuc med 6. 8. in 11. 9. 2020 gostimo razstavo umetniškega tandema s.a.b.a., z naslovom s.a.b.a. 1979–####. Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program – vodstva, pogovore in ustvarjalne delavnice za učence in učenke zadnje trijade osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Lepo vabljene_i k obisku! Pedagoški program bomo izvajali do petka, […]

preberite več...
O’ Ž I V E L A
K N J I G A

O´živela knjiga je spremljevalni program 27. literarno-glasbenega festivala Živa književnost   P R O G R A M nedelja, 30. 8., ob 18.00 Metuljček in metuljčica, gledališka predstava v izvedbi Gledališča Labirint Pravljično druženje z Mašo Ogrizek, predstavitev slikanice Ljubo doma Plešoče podobe, ustvarjalna delavnica, vodi Lene Lekše   ponedeljek, 31. 8., ob 18.00 Abežeda, […]

preberite več...
K N J I Ž N E
K A Z A L K E
U S T V A R J A L N A
D E L A V N I C A

sreda, 24.6.2020, ob 18.00, vrt Galerije Škuc Tokrat bo ustvarjalna delavnica potekala v sklopu Knjižnice pod krošnjami na vrtu Galerije Škuc. Ustvarjali bomo s tehniko kolaža in si naredili pisane knjižne kazalke. Kolaž je umetniška tehnika pri kateri s pomočjo lepljenja različnih materialov ustvarjamo povsem novo formo. Mi se bomo poigrali s časopisnimi izrezki, pisanim […]

preberite več...
P A J A C E K
I N
P U N Č K A
O G L E D
P R E D S T A V E

Vabimo vas k ogledu otroške predstave Pajacek in punčka: I. del https://www.youtube.com/watch?v=rEpD9FI2owY II. del https://www.youtube.com/watch?v=824HM0vUDu0&t=3s   Kajetan Kovič PAJACEK IN PUNČKA, glasbeno-gledališka predstava za otroke Nastopajo: Anja Drnovšek, Laura Zafred, Nik Škrlec in Matic Smolnikar Avtorja glasbe: Laura Zafred in Matic Smolnikar; kostumograf: Andrej Vrhovnik; dramaturginja: Eva Jagodic; oblikovalka: Marija Erjavec; fotograf: Lovro Rozina Kovičeva […]

preberite več...
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
D O M A

Dragi otroci in starši, v Društvu ŠKUC zelo pogrešamo ustvarjalna druženja z vami, delavnice, predstave, klepete v galeriji. Verjamemo pa, da nam bodo ustvarjalnost, umetnost in igra pomagali, da lažje preživimo te težke čase, zato vam bomo redno pošiljali predloge za ustvarjanje v karanteni. Doma lahko najdemo veliko materiala za ustvarjanje, ki bi drugače končal […]

preberite več...
S O D O B N A
U M E T N O S T
K A J
J E
Z D A J
T O ?

MALA ŠOLA SODOBNE UMETNOSTI  #vkaranteni Pomembna dejavnost Društva ŠKUC je vsekakor tudi pedagoška in izobraževalna. Preko različnih programov kulturno-umetnostne vzgoje, delavnic, pogovorov in vodstev po razstavah poskušamo mladim ter tudi njihovim pedagoginjam_om približati pestro področje sodobne umetnosti in kulture v najširšem smislu. Zaradi izbruha epidemije COVID – 19 pa selimo svoje pedagoške aktivnosti na splet […]

preberite več...
P R V A
L J U B E Z E N
O G L E D
P R E D S T A V E

Pozdravljeni! Vabimo vas k ogledu otroške lutkovne predstave Prva ljubezen. Predstavo si lahko ogledate na spodnji povezavi od četrtka, 2. aprila, do četrtka, 8. aprila, od 10. ure naprej. https://vimeo.com/255564320 Lutkovna predstava je namenjena otrokom od 4. leta starosti. Dobrodošli pa so tudi starši, učitelji in vsi, ki imajo srce na pravem mestu, saj »…ljubezen […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2
L U K A
S A V I Ć

V Galeriji Škuc bo med 26. 2. in 12. 6. 2020 na ogled razstava umetnika Luke Savića, z naslovom Splošna filozofija in izpoved posameznika. Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program – vodstva, pogovore in ustvarjalne delavnice za učence in učenke zadnje trijade osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Lepo vabljene_i k obisku! Pedagoški […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2
L E A L U D V I K

V Galeriji Škuc bo med 23. 1. in 20. 2. 2020 na ogled razstava umetniškega tandema Lealudvik, z naslovom As it is, so be it. Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program – vodstva, pogovore in ustvarjalne delavnice za učence in učenke zadnje trijade osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Lepo vabljene_i k obisku! […]

preberite več...
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
J A N U A R
F E B R U A R
2 0 2 0

brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in pravljična druženja za otroke vsako soboto med 18. januarjem in 29. februarjem 2020, ob 10. uri dopoldne v ŠKUC-u, na Starem trgu 21 v Ljubljani Brezplačne vstopnice lahko rezervirate vsak dan med 12. in 18. uro preko telefona 01 421 31 42 ali e-pošte info@skuc.org.   P R O G R […]

preberite več...
B O B R I
V
Š K U C U

sobota, 25.  januar 2020, ob 10:00 DIGITALNA USTVARJALNICA, Priporočena starost udeležencev: 5+, število udeležencev: največ 20, priporočeno trajanje delavnice: 60 min Ustvarjalni smo lahko na veliko načinov in umetnost lahko ustvarjamo v zelo različnih medijih. Tako kot lahko slikamo, rišemo, kiparimo ali kolažiramo, nam sodobna tehnologija omogoča, da umetnost ustvarjamo tudi digitalno, z računalniško opremo. […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :
D V O J N I
Z I D

V Galeriji Škuc bo med 19.12.2019 in 16.1.2020 na ogled skupinska razstava z naslovom Dvojni zid tišine. Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program – vodstva, pogovore in ustvarjalne delavnice za učence in učenke zadnje trijade osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Lepo vabljene_i k obisku! Pedagoški program bomo izvajali do četrtka, 16.1.2020. Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemamo na: […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :
R A Z S T A V A
T O M A Ž A
F U R L A N A

V Galeriji Škuc med 21.11. in 13.12.2019 gostimo samostojno razstavo umetnika Tomaža Furlana z naslovom Zajtrk na jutranjem vlaku. Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program – vodstva, pogovore in ustvarjalne delavnice za učence in učenke zadnje trijade osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Lepo vabljene_i k obisku! Pedagoški program bomo izvajali do petka, 13. 12. 2019. Udeležba je […]

preberite več...
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
N O V E M B E R
D E C E M B E R
2 0 1 9

brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in pravljična druženja za otroke vsako soboto med 9. novembrom in 21. decembrom 2019 ob 10. uri dopoldne v ŠKUC-u, na Starem trgu 21 v Ljubljani Brezplačne vstopnice lahko rezervirate vsak dan med 12. in 18. uro preko telefona 01 421 31 42 ali e-pošte info@skuc.org   P R O G […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :
S O Č A S J E
D O L G O Č A S J E
I Z V E N Č A S J E

V Galeriji Škuc gostimo novo razstavo z naslovom Sočasje, dolgočasje in izvenčasje. Na razstavi sodelujejo umetnice mlajše generacije Lene Lekše, Neža Knez in Dalea Kovačec.  Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program – vodstva, pogovore in ustvarjalne delavnice za učence in učenke zadnje trijade osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Lepo vabljene_i k obisku! Pedagoški program bomo izvajali do […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :
R A Z S T A V A
O B L I K E
P R I T I S K A

V Galeriji Škuc bomo med 2. in 18. oktobrom gostili samostojno razstavo poljske umetnice Alicje Rogalske, z naslovom Oblike pritiska. Razstava bo del 25. mednarodnega festivala sodobnih umetnosti – Mesto žensk. Ob razstavi pripravljamo pedagoški program za učenke in učence zadnje trijade osnovnih šol ter dijakinje in dijake srednjih šol.  Lepo vabljene_i k obisku!   Razstavljena dela (fotografije, videi, objekti […]

preberite več...
C E C I L I J A
I N
Z M A J
Š K U C O V E
P A C K A R I J E

sobota, 5. oktober, ob 10.00, Galerija Škuc Cecilija in zmaj, gledališka predstava in delavnica v izvedbi KUD Galerije C.C.U. Druženje s pisateljem Lawrencom Schimlom, ki bo predstavil tudi svojo novo slikanico Lužasta pot. Cecilija in zmaj, gledališka predstava v izvedbi KUD Galerije C.C.U., po predstavi sledi delavnica 3+, trajanje 30 min Režija, priredba in izvedba: […]

preberite več...
M A L A
Š O L A
G R A F I K E
S I T O T I S K

ponedeljek, 19. 8. 2019,ob 17h Mala šola grafike – Sitotisk, ustvarjalna delavnica Starost: Delavnica je primerna za otroke in za odrasle Trajanje: 90 – 120 minut Sitotisk je edina vrsta tiska, pri katerem barvo na papir, tekstil itn. prenašamo preko prepustnega sita, ki ga pred tem na potrebnih mestih zaščitimo. Tradicionalno se sitotisk izvaja z […]

preberite več...
G O V O R I T I
O
B A R V I
I N
O B L I K O V A T I
B R E Z
V I D A

sobota, 24. 8. 2019, 11h, Galerija Škuc Govoriti o barvi in oblikovati brez vida, ustvarjalna delavnica Otroci bodo skozi delavnico poskusili izkusiti svet, kot ga izkušajo tisti, ki ne vidijo. Samoumevni predmeti, oblike in barve namreč hitro postanejo zapleteni koncepti, ko jih poskušamo razložiti slepi ali slabovidni osebi. Otroci bodo izdelovali male kipe iz plastelina […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :
R A S T A V A
T A L K I N G
( A B O U T )
I M A G E S

V Galeriji Škuc gostimo skupinsko razstavo Talking (about) images, ki bo trajala do 11. 9. 2019. Razstava raziskuje vlogo podob v sodobni družbi in se osredotoča na podobe kot avtonomni jezik – podobe namreč pripovedujejo zgodbe, aktivirajo spomine, prenašajo čustva, nas varajo. Na razstavi se odražajo možnosti in meje tega jezika, njegove interakcije z drugimi izraznimi […]

preberite več...
K N J I Ž N I C A
P O D
K R O Š N J A M I
N A
V R T U
G A L E R I J E
Š K U C

V letu 2019  vas ponovno vabimo v KNJIŽNICO POD KROŠNJAMI na vrt Galerije Škuc in sicer od 24. maja od 12. ure dalje. Knjižnica pod krošnjami Galerije Škuc se nahaja na čudovitem, mirnem, svežem in ozelenelem vrtu oziroma atriju galerije, v starem mestnem jedru Ljubljane, na Starem trgu 21. Knjižnica je odprta le ob suhem vremenu, torej ko ni neposredne […]

preberite več...
D O B I M O
S E
P R E D
Š K U C E M
2 0 1 9

19. 7. – 28. 7. 2019, pred ŠKUCem, Stari trg 21, Ljubljana V primeru dežja ali nestabilnega vremena se dogajanje odvija v Galeriji Škuc. Vabimo vas, da se tudi letos dobimo pred Škucem. Festival vam po vročih dnevih ponuja kulturno osvežitev na butičnem odru pred Galerijo Škuc. Gre za  izvajalce ter izvajalke različnih umetniških zvrsti, […]

preberite več...
O ‘ Ž I V E L A
K N J I G A

O´živela knjiga je spremljevalni program 26. literarno-glasbenega festivala Živa književnost   P R O G R A M petek, 7. 6., ob 18.00 Cecilija in zmaj, gledališka predstava v izvedbi KUD Galerije C.C.U., po predstavi pogovor z ustvarjalci, vodi Maša Ogrizek Dežela zmajev, ustvarjalna delavnica, vodita Simona Drofenika, Mateje Herbst iz KUD Galerije C.C.U. Mavrični […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2:
R A Z S T A V A
I V A
T R A T N I K

V Galeriji ŠKUC gostimo novo razstavo, z naslovom  Zgoraj Kun, spodaj Xun: anatomski transbestiarij umetnice mlajše generacije Ive Tratnik. Ob razstavi pripravljamo vodstva in ustvarjalne delavnice za učence in učenke zadnje trijade osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Likovni jezik Ive Tratnik odlikuje že od daleč prepoznavna vizualna saturacija, živ, dražljajev poln bazen sočnega organskega dogajanja, ki […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2:
S T O P
M O T I O N

Rad/-a ustvarjaš kolaže? Te zanima stop motion animacija? Pridruži se nam na uvodni delavnici Stop motion animacije v ponedeljek, 1. 4. 2019, od 17.30 do 20.30. Najprej se bomo v prostorih Škuca seznanili z osnovnimi zakonitostmi animiranega filma in si ogledali nekaj primerov stop motion animacije. V drugem delu delavnice se bomo pa odpravili v […]

preberite več...
U S T V AR J A L N O 2 :
R A Z S T A V A
2 0 7 4

V Galeriji ŠKUC gostimo novo razstavo z naslovom  2074, Utopije študentov industrijskega in unikatnega oblikovanja UL ALUO. Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program za učence in učenke zadnje trijade osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Na razstavi so predstavljeni kratki študentski filmi na temo utopije, ki so nastali kot odziv na mednarodni oblikovalski natečaj Dream 2074! A Utopia for […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :
P A P I E R
M A C H E

Vabljene_i na delavnico izdelovanja različnih objektov s pomočjo tehnike Papier mache, v ponedeljek, 25. februarja, ob 18.uri, v prostorih Galerije Škuc. Najprej se bomo sprehodili po trenutni razstavi v Galeriji Škuc – Skupni pomeni umetniškega kolektiva U10 iz Beograda na kateri je eno izmed del narejeno prav v tehniki Papier mache. Nato se bomo tudi […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :
S H A R E D
M E A N I N G S

V galeriji Škuc gostimo razstavo umetniškega kolektiva U10 iz Beograda, z naslovom Shared Meanings (Skupni pomeni). Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program za dijake in dijakinje osnovnih in srednjih šol. Umetniški prostor U10 je samoorganiziran kolektivni prostor, ki deluje v Beogradu in ga vodijo umetniki sami. Gonilna sila Umetniškega prostora U10 so družbeni odnosi, uspešne interakcije in participacija. Razstava je razširitev te ideje […]

preberite več...
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
J A N U A R
F E B R U A R
2 0 1 9

brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in pravljična druženja za otroke vsako soboto med 19. januarjem in 2. marcem 2019 ob 10. uri dopoldne v ŠKUC-u, na Starem trgu 21 v Ljubljani Brezplačne vstopnice lahko rezervirate vsak dan med 12. in 18. uro preko telefona 01 421 31 42 ali e-pošte info@skuc.org   P R O G […]

preberite več...
A V A T A R
K O T
M E D I J
D E L A V N I C A

četrtek, 10. 1. 2019, med 17.00 in 19.00 uro, Galerija Škuc Lepo vabljene in vabljeni na delavnico Avatar kot medij, z umetnico Eden Mitsenmacher. Delavnico izvajamo v okviru trenutne razstave v Galeriji Škuc – Otroci, na kateri umetnica tudi sodeluje. Zakaj umetniki ustvarjajo alter ege ali se kot kolektivi skrivajo za izmišljenimi liki? Zahvaljujoč vseprisotnim […]

preberite več...
F E S T I V A L
B O B R I
V
Š K U C U

V okviru 11. ljubljanskega festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri  se nam lahko v Galeriji Škuc pridružite na naslednjih brezplačnih dogodkih: sobota, 19. 1. 2018, ob 10h (za izven) torek, 5. 2. dopoldan (za vrtce), 2 skupini Gib v sliki, slika v gibu – likovno plesna delavnica Na delavnici bomo z otroki raziskovali oblike, barve in gib. Prepletali bomo […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :

V Galeriji ŠKUC gostimo novo razstavo z naslovom Prerez, umetnika Petra Raucha. Za dijake in dijakinje osnovnih in srednjih šol smo pripravili zanimiv obrazstavni pedagoški program. Menimo, da bo razstava za njih zanimiva, ker se skozi njo bodo seznanili s site specific umetniško prakso oziroma z lokacijskospecifično umetnostjo. Umetnik namreč tokrat dela neposredno s samim prostorom Galerije ŠKUC. Prerez iz naslova razstave […]

preberite več...
O T R O C I
K I D S
R A Z S T A V A

OTROCI / KIDS Johanna Billing, Matija Brumen, Andreja Džakušič, Priscila Fernandes, Eden Mitsenmacher, Franc Purg, Pilvi Takala   19.12.2018 – 20.1.2019, Galerija Škuc   Vljudno vabljeni na otvoritev razstave v sredo, 19. decembra, ob 20. uri.   Kustosinja: Maja Hodošček   Naslov razstave se nanaša na delo Kids (2002)  umetnika Franca Purga, ki je nastalo […]

preberite več...
Š K U C O V E
P A C K A R I J E

P R O G R A M sobota, 20. oktober 2018, ob 10:00 BUTALCI, lutkovna predstava v izvedbi Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana Predstavo so pripravile dijakinje 3a, b, c in d razreda pod vodstvom mentoric: Sonja Kononenko: lutkarica, režija in animacija, Lili Epih: slovenistka, delo z besedilom, Tanja Špenko: likovnica, izdelava lutk in […]

preberite več...