P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Program kulturne vzgoje Društva ŠKUC je brezplačen in vsebinsko raznolik, s tem dosegamo široko dostopnost in mladostnikom privlačen program. Spoznavanje raznolikih vsebin in kulturne produkcije mladim omogoča razumevanje sodobne umetnosti in kulture, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, osebnostno rast in splošno kulturno razgledanost.

Hkrati pa vzgajamo prihodnje generacije v takšne, ki bodo znale ceniti kulturo in kulturno izročilo raznolikosti, strpnosti in solidarnosti, ter sposobnost kritično vrednotiti in presojati svoje okolje.

Ustvarjalno2 in Pokukajmo v svet umetnosti sta pedagoška programa pripravljena na podlagi razstav v Galeriji Škuc in namenjena otrokom in mladim. S projektom želimo nadaljevati ter ga še naprej razvijati in izpopolnjevati. Preko vodstev in praktičnih delavnic mladi in otroci spoznavajo sodobno umetniško produkcijo domačih in tujih avtorjev. Udeleženci se srečajo z vsebino razstave, mentorja predstavita razstavljena dela, opozorita na umetnikove koncepte, ideje in vsebine, ki jih je realiziral v lastnem mediju. Po pogovoru in vodstvu po razstavi sledi še kreativni del delavnice, kjer se formalno vselej navežemo na pričujočo razstavo. Vselej se poizkušamo navezati tudi na različne vsakdanje teme, ki nas obkrožajo in so del naše vsakdanjosti. Cilj našega dela je približati in predstaviti sodobno umetnost mladim in otrokom. Zato naš program pripravljamo v dialogu z mentorji, umetniki in profesorji, da bi lahko kar se da kvalitetno predstavili in posredovali nova znanja mladim. K sodelovanju pri zasnovi in izvajanju dejavnosti poleg že priznanih umetnikov povabimo tudi mlade, manj ali še ne-uveljavljene ustvarjalce. Na ta način v kulturno-vzgojne dejavnosti vključujemo metodo vrstniškega učenja, ki omogoča še celovitejše vključevanje potreb in interesov mladih udeležencev, na drugi strani pa omogoča mladim animatorjem pridobivanje novih pedagoških izkušenj. Eden izmed glavnih ciljev tega projekta je torej razbijanje hermetičnosti, ki obkroža sodobna umetniška dela, jih približati mladi populaciji ter tako ustvarjati pogoje za razvoj nove publike ter tudi ustvarjalcev in ustvarjalk, v prihodnosti.

Škucove packarije so namenjene našim najmlajšim obiskovalcem in njihovim staršem. Nadaljevati želimo z že začrtanimi smernicami pod vodstvom izkušenih mentorjev in ustvarjalcev, otrokom ponuditi brezplačne ustvarjalne delavnice in aktualne, kvalitetne gledališke predstave, kjer bodo lahko razvijali ustvarjalnost, domišljijo, radovednost, estetsko zaznavanje in bralne sposobnosti, spoznavali različne zvrsti umetnosti ter se tako izobraževali, pridobivali izkušnje, se socializirali ter zdravo in kreativno preživljali svoj prosti čas. Ob tem pa si nenehno prizadevamo omogočiti dostopnost našega program tudi tistim, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij ter tako spodbujati kulturno vključenost vseh otrok in mladih. Program Škucovih packarij poleg interaktivnih predstav vključuje naslednje sklope:

  • Pravljična druženja, kjer otroci spoznavajo avtorje, pisatelje, ilustratorje in animatorje njihovih najljubših knjig in predstav.
  • S Škucovimi packarijami po svetu, v tem sklopu spoznavamo in otrokom približamo druge dežele in njihove kulture preko igre.
  • Packo reciklira, mlade obiskovalce seznanjamo z različnimi načini ustvarjalnega recikliranja, ekološkega ozaveščanja in skrbi za okolje.

Škucove packarije predstavljajo kakovosten in celosten izobraževalno-kulturno-umetniški program ter tako nadgradnjo vzgojnim ustanovam, saj pomagajo pri otrokovem razvoju. Več let uspešno sodelujemo tudi z zavodom Janeza Levca in tako v program vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami.

 

V projektu S(v)odobnost pet organizacij s področja sodobne umetnosti razvija programe kulturno-umetnostne vzgoje, namenjene mladim med 14. in 20. letom starosti. Sodelujoča društva in zavod s projektom nagovarjamo tudi pedagoško osebje, ki želi svojim učenkam in učencem približati sodobne umetniške prakse ter prostore, v katerih je te prakse mogoče izkusiti.

Prepričani smo, da sodobna umetnost širi obzorja in spodbuja ustvarjalni izraz mladih, učiteljicam in učiteljem pa nudi celo vrsto svežih pristopov k obravnavi perečih družbenih vprašanj – tako v učilnici kot zunaj nje.

Želimo si, da bi se mladi lahko redno srečevali s sodobno umetnostjo, zato si v okviru projekta S(v)odobnost dolgoročno prizadevamo za to, da bi kulturno-umetnostna vzgoja postala nepogrešljivi del vseh ravni izobraževanja. Kratkoročno si prizadevamo za ustvarjanje delovnih pogojev, v katerih bi organizacije s področja sodobne umetnosti lahko kontinuirano, predvsem pa kakovostno in v dialogu s pedagoško stroko razvijale, preizkušale in nadgrajevale svojo vzgojnoizobraževalno dejavnost.

Projekt traja od oktobra 2018 do konca leta 2019.

več o projektu: https://svodobnost.webstarts.com/blog

p a r t n e r j i

p r i d r u ž e n i p a r t n e r j i

  • Gimnazija Poljane
  • MG+MSUM
  • CUK Kino Šiška
  • DIEHL+RITTER gUG, Berlin
  • Lokomotiva – Centre for new initiatives in arts and culture, Skopje

p o d p o r a:

Ministrstvo za javno upravo

 

MALI POJMOVNIK SODOBNE UMETNOSTI

Veseli smo, da lahko z vami delimo Mali pojmovnik sodobne umetnosti, ki smo ga skupaj s partnerji (SCCA Ljubljana, Mesto žensk, KUD Mreža, Nomad Dance Academy in pridruženim partnerjem MG + MSUM) pripravili v okviru projekta S(v)odobnost – svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost. 

Pojmovnik vsebuje jasne in razumljive razlage umetnostnozgodovinskih pojmov, na katere so nas opozorili učitelji* zadnjega triletja osnovnih šol in profesorice* srednjih šol na ciklu delavnic Mozaik sodobnih umetnosti, rekoč da pogrešajo pedagoško gradivo, s katerim bi to izrazje približali učencem (in sebi).

Sedmerica, ki je pripravila delavnico, je s spletnim pojmovnikom poskušala ustvariti niz vstopnih mest za lažje razumevanje posameznih terminov in tako približati sodobno umetnost izobraževalcem in mladim, posebej tistim, ki se s sodobno umetnostjo srečujete prvič.

Namen pojmovnika ni, da bi o posameznih umetniških pojavih povedal karkoli preglednega, do kraja analitičnega ali celovitega, ampak da bi na nekatere vidike umetniških pojavov, teženj, gibanj ali smeri prislonil povečevalno steklo. Težavnejše pojme smo opisali na primerih sodobnih umetniških del in za lažjo kontekstualizacijo dodali nekaj splošnejših izrazov. Razlage vsebujejo slikovno gradivo, vprašanja in uporabne naloge, ki tako izobraževalcem kot mladim omogočajo izkustven, premišljen in dialoški pristop.

Vabimo vas, da preizkusite naš mali pojmovnik.

Veseli bomo tudi vašega odziva. Komentarje, vprašanja, primere uporabe pojmovnika pri pouku ali ob drugih priložnostih, pa tudi predloge za pojme, ki bi jih veljalo še vključiti, lahko pošljete na: svodobnost@gmail.com.

 

Na fotografiji: Joseph Kosuth, Eden in trije stoli (One and Three Chairs), 1965.

*Spol je v pojmovniku rabljen generično, velja za moške, ženske in nebinarne osebe

d o g o d k i

O’ Ž I V E L A
K N J I G A

O´živela knjiga je spremljevalni program 27. literarno-glasbenega festivala Živa književnost   P R O G R A M nedelja, 30. 8., ob 18.00 Metuljček in metuljčica, gledališka predstava v izvedbi Gledališča Labirint Pravljično druženje z Mašo Ogrizek, predstavitev slikanice Ljubo doma Plešoče podobe, ustvarjalna delavnica, vodi Lene Lekše   ponedeljek, 31. 8., ob 18.00 Abežeda, […]

preberite več...
K N J I Ž N E
K A Z A L K E
U S T V A R J A L N A
D E L A V N I C A

sreda, 24.6.2020, ob 18.00, vrt Galerije Škuc Tokrat bo ustvarjalna delavnica potekala v sklopu Knjižnice pod krošnjami na vrtu Galerije Škuc. Ustvarjali bomo s tehniko kolaža in si naredili pisane knjižne kazalke. Kolaž je umetniška tehnika pri kateri s pomočjo lepljenja različnih materialov ustvarjamo povsem novo formo. Mi se bomo poigrali s časopisnimi izrezki, pisanim […]

preberite več...
P A J A C E K
I N
P U N Č K A
O G L E D
P R E D S T A V E

Vabimo vas k ogledu otroške predstave Pajacek in punčka: I. del https://www.youtube.com/watch?v=rEpD9FI2owY II. del https://www.youtube.com/watch?v=824HM0vUDu0&t=3s   Kajetan Kovič PAJACEK IN PUNČKA, glasbeno-gledališka predstava za otroke Nastopajo: Anja Drnovšek, Laura Zafred, Nik Škrlec in Matic Smolnikar Avtorja glasbe: Laura Zafred in Matic Smolnikar; kostumograf: Andrej Vrhovnik; dramaturginja: Eva Jagodic; oblikovalka: Marija Erjavec; fotograf: Lovro Rozina Kovičeva […]

preberite več...
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
D O M A

Dragi otroci in starši, v Društvu ŠKUC zelo pogrešamo ustvarjalna druženja z vami, delavnice, predstave, klepete v galeriji. Verjamemo pa, da nam bodo ustvarjalnost, umetnost in igra pomagali, da lažje preživimo te težke čase, zato vam bomo redno pošiljali predloge za ustvarjanje v karanteni. Doma lahko najdemo veliko materiala za ustvarjanje, ki bi drugače končal […]

preberite več...
S O D O B N A
U M E T N O S T
K A J
J E
Z D A J
T O ?

MALA ŠOLA SODOBNE UMETNOSTI  #vkaranteni Pomembna dejavnost Društva ŠKUC je vsekakor tudi pedagoška in izobraževalna. Preko različnih programov kulturno-umetnostne vzgoje, delavnic, pogovorov in vodstev po razstavah poskušamo mladim ter tudi njihovim pedagoginjam_om približati pestro področje sodobne umetnosti in kulture v najširšem smislu. Zaradi izbruha epidemije COVID – 19 pa selimo svoje pedagoške aktivnosti na splet […]

preberite več...
P R V A
L J U B E Z E N
O G L E D
P R E D S T A V E

Pozdravljeni! Vabimo vas k ogledu otroške lutkovne predstave Prva ljubezen. Predstavo si lahko ogledate na spodnji povezavi od četrtka, 2. aprila, do četrtka, 8. aprila, od 10. ure naprej. https://vimeo.com/255564320 Lutkovna predstava je namenjena otrokom od 4. leta starosti. Dobrodošli pa so tudi starši, učitelji in vsi, ki imajo srce na pravem mestu, saj »…ljubezen […]

preberite več...
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
J A N U A R
F E B R U A R
2 0 2 0

brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in pravljična druženja za otroke vsako soboto med 18. januarjem in 29. februarjem 2020, ob 10. uri dopoldne v ŠKUC-u, na Starem trgu 21 v Ljubljani Brezplačne vstopnice lahko rezervirate vsak dan med 12. in 18. uro preko telefona 01 421 31 42 ali e-pošte info@skuc.org.   P R O G R […]

preberite več...
B O B R I
V
Š K U C U

sobota, 25.  januar 2020, ob 10:00 DIGITALNA USTVARJALNICA, Priporočena starost udeležencev: 5+, število udeležencev: največ 20, priporočeno trajanje delavnice: 60 min Ustvarjalni smo lahko na veliko načinov in umetnost lahko ustvarjamo v zelo različnih medijih. Tako kot lahko slikamo, rišemo, kiparimo ali kolažiramo, nam sodobna tehnologija omogoča, da umetnost ustvarjamo tudi digitalno, z računalniško opremo. […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :
D V O J N I
Z I D

V Galeriji Škuc bo med 19.12.2019 in 16.1.2020 na ogled skupinska razstava z naslovom Dvojni zid tišine. Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program – vodstva, pogovore in ustvarjalne delavnice za učence in učenke zadnje trijade osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Lepo vabljene_i k obisku! Pedagoški program bomo izvajali do četrtka, 16.1.2020. Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemamo na: […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :
R A Z S T A V A
T O M A Ž A
F U R L A N A

V Galeriji Škuc med 21.11. in 13.12.2019 gostimo samostojno razstavo umetnika Tomaža Furlana z naslovom Zajtrk na jutranjem vlaku. Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program – vodstva, pogovore in ustvarjalne delavnice za učence in učenke zadnje trijade osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Lepo vabljene_i k obisku! Pedagoški program bomo izvajali do petka, 13. 12. 2019. Udeležba je […]

preberite več...
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
N O V E M B E R
D E C E M B E R
2 0 1 9

brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in pravljična druženja za otroke vsako soboto med 9. novembrom in 21. decembrom 2019 ob 10. uri dopoldne v ŠKUC-u, na Starem trgu 21 v Ljubljani Brezplačne vstopnice lahko rezervirate vsak dan med 12. in 18. uro preko telefona 01 421 31 42 ali e-pošte info@skuc.org   P R O G […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :
S O Č A S J E
D O L G O Č A S J E
I Z V E N Č A S J E

V Galeriji Škuc gostimo novo razstavo z naslovom Sočasje, dolgočasje in izvenčasje. Na razstavi sodelujejo umetnice mlajše generacije Lene Lekše, Neža Knez in Dalea Kovačec.  Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program – vodstva, pogovore in ustvarjalne delavnice za učence in učenke zadnje trijade osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Lepo vabljene_i k obisku! Pedagoški program bomo izvajali do […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :
R A Z S T A V A
O B L I K E
P R I T I S K A

V Galeriji Škuc bomo med 2. in 18. oktobrom gostili samostojno razstavo poljske umetnice Alicje Rogalske, z naslovom Oblike pritiska. Razstava bo del 25. mednarodnega festivala sodobnih umetnosti – Mesto žensk. Ob razstavi pripravljamo pedagoški program za učenke in učence zadnje trijade osnovnih šol ter dijakinje in dijake srednjih šol.  Lepo vabljene_i k obisku!   Razstavljena dela (fotografije, videi, objekti […]

preberite več...
C E C I L I J A
I N
Z M A J
Š K U C O V E
P A C K A R I J E

sobota, 5. oktober, ob 10.00, Galerija Škuc Cecilija in zmaj, gledališka predstava in delavnica v izvedbi KUD Galerije C.C.U. Druženje s pisateljem Lawrencom Schimlom, ki bo predstavil tudi svojo novo slikanico Lužasta pot. Cecilija in zmaj, gledališka predstava v izvedbi KUD Galerije C.C.U., po predstavi sledi delavnica 3+, trajanje 30 min Režija, priredba in izvedba: […]

preberite več...
M A L A
Š O L A
G R A F I K E
S I T O T I S K

ponedeljek, 19. 8. 2019,ob 17h Mala šola grafike – Sitotisk, ustvarjalna delavnica Starost: Delavnica je primerna za otroke in za odrasle Trajanje: 90 – 120 minut Sitotisk je edina vrsta tiska, pri katerem barvo na papir, tekstil itn. prenašamo preko prepustnega sita, ki ga pred tem na potrebnih mestih zaščitimo. Tradicionalno se sitotisk izvaja z […]

preberite več...
G O V O R I T I
O
B A R V I
I N
O B L I K O V A T I
B R E Z
V I D A

sobota, 24. 8. 2019, 11h, Galerija Škuc Govoriti o barvi in oblikovati brez vida, ustvarjalna delavnica Otroci bodo skozi delavnico poskusili izkusiti svet, kot ga izkušajo tisti, ki ne vidijo. Samoumevni predmeti, oblike in barve namreč hitro postanejo zapleteni koncepti, ko jih poskušamo razložiti slepi ali slabovidni osebi. Otroci bodo izdelovali male kipe iz plastelina […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :
R A S T A V A
T A L K I N G
( A B O U T )
I M A G E S

V Galeriji Škuc gostimo skupinsko razstavo Talking (about) images, ki bo trajala do 11. 9. 2019. Razstava raziskuje vlogo podob v sodobni družbi in se osredotoča na podobe kot avtonomni jezik – podobe namreč pripovedujejo zgodbe, aktivirajo spomine, prenašajo čustva, nas varajo. Na razstavi se odražajo možnosti in meje tega jezika, njegove interakcije z drugimi izraznimi […]

preberite več...
K N J I Ž N I C A
P O D
K R O Š N J A M I
N A
V R T U
G A L E R I J E
Š K U C

V letu 2019  vas ponovno vabimo v KNJIŽNICO POD KROŠNJAMI na vrt Galerije Škuc in sicer od 24. maja od 12. ure dalje. Knjižnica pod krošnjami Galerije Škuc se nahaja na čudovitem, mirnem, svežem in ozelenelem vrtu oziroma atriju galerije, v starem mestnem jedru Ljubljane, na Starem trgu 21. Knjižnica je odprta le ob suhem vremenu, torej ko ni neposredne […]

preberite več...
D O B I M O
S E
P R E D
Š K U C E M
2 0 1 9

19. 7. – 28. 7. 2019, pred ŠKUCem, Stari trg 21, Ljubljana V primeru dežja ali nestabilnega vremena se dogajanje odvija v Galeriji Škuc. Vabimo vas, da se tudi letos dobimo pred Škucem. Festival vam po vročih dnevih ponuja kulturno osvežitev na butičnem odru pred Galerijo Škuc. Gre za  izvajalce ter izvajalke različnih umetniških zvrsti, […]

preberite več...
O ‘ Ž I V E L A
K N J I G A

O´živela knjiga je spremljevalni program 26. literarno-glasbenega festivala Živa književnost   P R O G R A M petek, 7. 6., ob 18.00 Cecilija in zmaj, gledališka predstava v izvedbi KUD Galerije C.C.U., po predstavi pogovor z ustvarjalci, vodi Maša Ogrizek Dežela zmajev, ustvarjalna delavnica, vodita Simona Drofenika, Mateje Herbst iz KUD Galerije C.C.U. Mavrični […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2:
R A Z S T A V A
I V A
T R A T N I K

V Galeriji ŠKUC gostimo novo razstavo, z naslovom  Zgoraj Kun, spodaj Xun: anatomski transbestiarij umetnice mlajše generacije Ive Tratnik. Ob razstavi pripravljamo vodstva in ustvarjalne delavnice za učence in učenke zadnje trijade osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Likovni jezik Ive Tratnik odlikuje že od daleč prepoznavna vizualna saturacija, živ, dražljajev poln bazen sočnega organskega dogajanja, ki […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2:
S T O P
M O T I O N

Rad/-a ustvarjaš kolaže? Te zanima stop motion animacija? Pridruži se nam na uvodni delavnici Stop motion animacije v ponedeljek, 1. 4. 2019, od 17.30 do 20.30. Najprej se bomo v prostorih Škuca seznanili z osnovnimi zakonitostmi animiranega filma in si ogledali nekaj primerov stop motion animacije. V drugem delu delavnice se bomo pa odpravili v […]

preberite več...
U S T V AR J A L N O 2 :
R A Z S T A V A
2 0 7 4

V Galeriji ŠKUC gostimo novo razstavo z naslovom  2074, Utopije študentov industrijskega in unikatnega oblikovanja UL ALUO. Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program za učence in učenke zadnje trijade osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol. Na razstavi so predstavljeni kratki študentski filmi na temo utopije, ki so nastali kot odziv na mednarodni oblikovalski natečaj Dream 2074! A Utopia for […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :
P A P I E R
M A C H E

Vabljene_i na delavnico izdelovanja različnih objektov s pomočjo tehnike Papier mache, v ponedeljek, 25. februarja, ob 18.uri, v prostorih Galerije Škuc. Najprej se bomo sprehodili po trenutni razstavi v Galeriji Škuc – Skupni pomeni umetniškega kolektiva U10 iz Beograda na kateri je eno izmed del narejeno prav v tehniki Papier mache. Nato se bomo tudi […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :
S H A R E D
M E A N I N G S

V galeriji Škuc gostimo razstavo umetniškega kolektiva U10 iz Beograda, z naslovom Shared Meanings (Skupni pomeni). Ob razstavi pripravljamo zanimiv pedagoški program za dijake in dijakinje osnovnih in srednjih šol. Umetniški prostor U10 je samoorganiziran kolektivni prostor, ki deluje v Beogradu in ga vodijo umetniki sami. Gonilna sila Umetniškega prostora U10 so družbeni odnosi, uspešne interakcije in participacija. Razstava je razširitev te ideje […]

preberite več...
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
J A N U A R
F E B R U A R
2 0 1 9

brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in pravljična druženja za otroke vsako soboto med 19. januarjem in 2. marcem 2019 ob 10. uri dopoldne v ŠKUC-u, na Starem trgu 21 v Ljubljani Brezplačne vstopnice lahko rezervirate vsak dan med 12. in 18. uro preko telefona 01 421 31 42 ali e-pošte info@skuc.org   P R O G […]

preberite več...
A V A T A R
K O T
M E D I J
D E L A V N I C A

četrtek, 10. 1. 2019, med 17.00 in 19.00 uro, Galerija Škuc Lepo vabljene in vabljeni na delavnico Avatar kot medij, z umetnico Eden Mitsenmacher. Delavnico izvajamo v okviru trenutne razstave v Galeriji Škuc – Otroci, na kateri umetnica tudi sodeluje. Zakaj umetniki ustvarjajo alter ege ali se kot kolektivi skrivajo za izmišljenimi liki? Zahvaljujoč vseprisotnim […]

preberite več...
F E S T I V A L
B O B R I
V
Š K U C U

V okviru 11. ljubljanskega festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri  se nam lahko v Galeriji Škuc pridružite na naslednjih brezplačnih dogodkih: sobota, 19. 1. 2018, ob 10h (za izven) torek, 5. 2. dopoldan (za vrtce), 2 skupini Gib v sliki, slika v gibu – likovno plesna delavnica Na delavnici bomo z otroki raziskovali oblike, barve in gib. Prepletali bomo […]

preberite več...
U S T V A R J A L N O 2 :

V Galeriji ŠKUC gostimo novo razstavo z naslovom Prerez, umetnika Petra Raucha. Za dijake in dijakinje osnovnih in srednjih šol smo pripravili zanimiv obrazstavni pedagoški program. Menimo, da bo razstava za njih zanimiva, ker se skozi njo bodo seznanili s site specific umetniško prakso oziroma z lokacijskospecifično umetnostjo. Umetnik namreč tokrat dela neposredno s samim prostorom Galerije ŠKUC. Prerez iz naslova razstave […]

preberite več...
O T R O C I
K I D S
R A Z S T A V A

OTROCI / KIDS Johanna Billing, Matija Brumen, Andreja Džakušič, Priscila Fernandes, Eden Mitsenmacher, Franc Purg, Pilvi Takala   19.12.2018 – 20.1.2019, Galerija Škuc   Vljudno vabljeni na otvoritev razstave v sredo, 19. decembra, ob 20. uri.   Kustosinja: Maja Hodošček   Naslov razstave se nanaša na delo Kids (2002)  umetnika Franca Purga, ki je nastalo […]

preberite več...
Š K U C O V E
P A C K A R I J E

P R O G R A M sobota, 20. oktober 2018, ob 10:00 BUTALCI, lutkovna predstava v izvedbi Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana Predstavo so pripravile dijakinje 3a, b, c in d razreda pod vodstvom mentoric: Sonja Kononenko: lutkarica, režija in animacija, Lili Epih: slovenistka, delo z besedilom, Tanja Špenko: likovnica, izdelava lutk in […]

preberite več...