P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Ciril Bergles: Razsežnost prosojnosti

4.50 

Knjiga pesmi o izgubljenem partnerju.

 

Ljubljana, 1996, založba ŠKUC Lambda/9

Kategoriji: ,